ВӦРЫН ВӦРЫН
Воис гажа шоныд гожӧм. Ӧтчыд Семен дядь ичӧтик Василейкӧд мунісны вӧрӧ. Вӧрын ӧд, ті гашкӧ асьныд казявлід, зэв лӧсьыд тӧдмавны вӧрса олысьяслысь олан ногсӧ. Быдторсӧ позьӧ аддзывны: кыдзи олӧны, мый керӧны: кӧчьяс, туланъяс, визя-ордаяс, байдӧгъяс да нӧшта уна пӧлӧс вӧрса олысьяс. Воіс гажа шоныԁ гожӧм. Ӧтчыԁ Ԍемен-ԃаԃ ічӧԏік Ваԍіԉејкӧԁ мунісны вӧрӧ. Вӧрын-ӧԁ, ті гашкӧ аԍныԁ каԅавліԁ, зев лӧԍыԁ тӧԁмавны вӧрса олыԍјаслыԍ олан-ногсӧ. Быԁторсӧ поԅӧ аԁԇывны: кыԇі олӧны, мыј керӧны: кӧчјас, туланјас, віԅа-орԁајас, бајԁӧгјас ԁа нӧшта уна-пӧлӧс вӧрса олыԍјас.
Мунтӧдзыс Семен дядь дыр велӧдіс Василейӧс, кыдзи колӧ вӧрын овны, медым вӧрса олысьяс эз кутны повны, сідзтӧ ӧд лючкиджыка ставсӧ аддзылан найӧ олӧмысь. Мунтӧԇыс Ԍемен-ԃаԃ ԁыр велӧԁіс Ваԍіԉејӧс, кыԇі колӧ вӧрын овны, меԁым вӧрса олыԍјас ез кутны повны, сіԇтӧ-ӧԁ ԉучкіҗыка ставсӧ аԁԇылан најӧ олӧмыԍ.
— Кор ми пуксям тэкӧд, Василей, вӧрса олысьясыдлысь олан ногсӧ тӧдмавныд, первойтӧ кажитчас, быттьӧ миян матігӧгӧрын некод абу, ставыс быттьӧ кулӧмаӧсь либӧ пышйӧмаӧсь. Лючкиджык кӧ видзӧдлам — аддзам: быд пу сайсянь, коръяс, быдмысь турун сайсянь миян вылӧ видзӧдӧны зэв уна син. Ставныс ланьтасны, мед эськӧ он казяв найӧс, зэв полігтырйи мортъясыд вылӧ кутасны дзоргыны-видзӧдны. Тэ кӧ дзикӧдз ланьтан, киӧн ни кокӧн он кут вӧрӧшитчыны, весиг ньӧжйӧник кутан лолавны, вӧлисти вӧрса олысьясыд оз кутны повны тэысь, ньӧжйӧник ставныс бӧр кутасны легны-вӧрны, да асланыс ужъяс бердӧ кутчысясны. — «Кор мі пукԍам текӧԁ, Ваԍіԉеј, вӧрса олыԍјасыԁлыԍ олан-ногсӧ тӧԁмавныԁ, первојтӧ кажітчас, быԏԏӧ міјан маті-гӧгӧрын ԋекоԁ абу, ставыс быԏԏӧ кулӧмаӧԍ ԉібӧ пышјӧмаӧԍ. Ԉучкіҗык-кӧ віԇӧԁлам — аԁԇам: быԁ пу-сајԍаԋ, корјас, быԁмыԍ турун-сајԍаԋ міјан-вылӧ віԇӧԁӧны зев уна ԍін. Ставныс лаԋтасны, меԁ еԍкӧ он каԅав најӧс, зев поліг-тырјі мортјасыԁ-вылӧ кутасны ԇоргыны-віԇӧԁны. Те-кӧ ԇікӧԇ лаԋтан, кіӧн ԋі кокӧн он кут вӧрӧшітчыны, веԍіг ԋӧжјӧԋік кутан лолавны, вӧԉіԍԏі вӧрса-олыԍјасыԁ оз кутны повны теыԍ, ԋӧжјӧԋік ставныс бӧр кутасны ԉегны-вӧрны, ԁа асланыс ужјас-берԁӧ-кутчіԍасны».
Зэв сюся Василей кывзіс Семен дядьлысь висьталӧмсӧ. Бӧрвылас ыджыда да сьӧлӧмсянь ышловзис да кӧсйысис лючки, Семен дядь висьталӧм серти, овны да зэв лючки, вӧрзьӧдчытӧг вӧрын пукавны. Зев ԍуԍа Ваԍіԉеј кывзіс Ԍемен-ԃаԃлыԍ віԍталӧмсӧ. Бӧрвылас ыҗыԁа ԁа ԍӧлӧмԍаԋ ышловԅіс ԁа кӧсјыԍіс ԉучкі, Ԍемен-ԃаԃ віԍталӧм-ԍерԏі, овны ԁа зев ԉучкі, вӧрԅӧԁчытӧг вӧрын пукавны.
Вӧрын Семен дядь да Василей лӧсьӧдчисны зэв гажа, кос яла нитшка местаӧ. Пуксисны мыр бокӧ, кокъяс нюжӧдісны, медым лӧсьыдджык пукавны лоӧ да лючкиджык видзӧдны ас гӧгӧрса вӧрса олӧмсӧ. Ичӧт Василейлы зэв кокньыд да лӧсьыд кажитчис тадзи пукавны. Недыр мысьт, кыськӧ ыджыд шомгаг лэбзигкостіыс швачкысис пуӧ да уси Василей кок вылӧ. Турбыльтчис сӧмын... Гатшӧн кокъяснас шенасис-шенасис да кыдзкӧ Василей кокӧдз судзӧдчис. Кутіс сы кок кузя кавъясьны. Василей оз лолышт... Кок гилялӧ, серам петӧ, ачыс мӧвпалӧ: „Ӧти гагйӧс ылӧді!". Вӧрын Ԍемен-ԃаԃ ԁа Ваԍіԉеј лӧԍӧԁчісны зев гажа, кос јала-ԋіщка местаӧ. Пукԍісны мыр-бокӧ, кокјас ԋужӧԁісны, меԁым лӧԍыԁҗык пукавны лоӧ ԁа ԉучкіҗык віԇӧԁны ас-гӧгӧрса вӧрса олӧмсӧ. Ічӧт Ваԍіԉејлы зев кокԋіԁ ԁа лӧԍыԁ кажітчіс таԇі пукавны. Ԋеԁыр-мыԍт, кыԍкӧ ыҗыԁ шом-гаг лебԅіг-костіыс швачкыԍіс пуӧ ԁа уԍі Ваԍіԉеј кок-вылӧ. Турбыԉтчіс сӧмын... Гащӧн кокјаснас шенаԍіс-шенаԍіс ԁа кыԇкӧ Ваԍіԉеј кокӧԇ суԇӧԁчіс. Кутіс сы-кок-куԅа кавјаԍны. Ваԍіԉеј оз лолышт... Кок гіԉалӧ, ԍерам петӧ, ачыс мӧвпалӧ: „ӧԏі гагӧс ылӧԁі"!
Кылӧ Василей, мыйкӧ коксӧ зэв ёна кутіс чутйӧдлыны, быттьӧ кодкӧ зэв уна емъясӧн бытшйӧдлӧ. Гӧгӧрвоис, мый кокъяс заводитісны позявны. Зэв эськӧ окота лои сылы чеччыны да котралыштны, сӧмын мӧвпыштіс, вӧрзьӧдчан кӧ пӧ, сэсся нинӧм он аддзыв. Кылӧ Ваԍіԉеј, мыјкӧ коксӧ зев јона кутіс чутјӧԁлыны, быԏԏӧ коԁкӧ зев уна јемјасӧн быщјӧԁлӧ. Гӧгӧрвоіс, мыј кокјас завоԃітісны поԅавны. Зев еԍкӧ окота лоі сылы четчыны ԁа котралыштны, сӧмын мӧвпыштіс, вӧрԅӧԁчан-кӧ-пӧ, сеԍԍа ԋінӧм он аԁԇыв.
Эз ло дыр мӧвпавны Василейлы. Кыськӧ, нинӧм тӧдтӧг, на дінӧ кык кӧч чеччыштісны... Ӧтикыс вуджис Семен дядь кокъяс вомӧн да стокнитчис бӧрса лапаяс вылас, Василейлы паныд. Мӧдыс неуна ылӧджык, сідз жӧ сувтіс лапаяс вылас. Василей чуймис. Кок позялӧмыд тай ӧдйӧ вуні. Василей син лапниттӧг видзӧдӧ кӧчьяс вылӧ, найӧ мылькъя синъяснас Василей вылӧ дзоргӧны. Пельяс сувтӧдӧмаӧсь, шыннялӧны... Чашнитіс пипу кор, кутіс йирны. Йирыштіс, чеччыштіс водзӧ. Мӧдыс сы бӧрся. Бергӧдчылісны нӧшта, видзӧдлісны да саяліны пуяс сайӧ... Ез ло ԁыр мӧвпавны Ваԍіԉејлы. Кыԍкӧ, ԋінӧм тӧԁтӧг, на-ԁінӧ кык кӧч четчыштісны... Ӧԏікыс вуҗіс Ԍемен-ԃаԃ кокјас-вомӧн ԁа стокԋітчіс бӧрса лапајас-вылас, Ваԍіԉејлы паныԁ. Мӧԁыс ԋеуна ылӧҗык, сіԇ-жӧ сувтіс лапајас-вылас. Ваԍіԉеј чујміс. Кок поԅалӧмыԁ-тај ӧԁјӧ вуні. Ваԍіԉеј ԍін лапԋіттӧг віԇӧԁӧ кӧчјас-вылӧ, најӧ мыԉкја-ԍінјаснас Ваԍіԉеј-вылӧ ԇоргӧны. Пеԉјас сувтӧԁӧмаӧԍ, шыԋјалӧны... Чашԋітіс піпу кор, кутіс јірны. Јірыштіс, четчыштіс воԇӧ. Мӧԁыс сы-бӧрԍа. Бергӧԁчылісны нӧшта, віԇӧԁлісны ԁа сајаліны пујас-сајӧ...
Эз на удитны лючки кӧчьяс саявны, кыськӧ Василей кокъяс дорӧ пуяс костысь чеччыштіс выль пӧлӧс вижоват звер — тулан, ёсь пиньяссӧ жергӧдіс. Василей вылӧ зэв збыльысь видзӧдліс да кутіс исасьны-дукавны... Кӧчьяслысь дуксӧ казяліс... Зэв тэрыба, гусьӧникӧн, кӧчьяс бӧрся котӧртіс. Ез-на уԃітны ԉучкі кӧчјас сајавны, кыԍкӧ Ваԍіԉеј кокјас-ԁорӧ пујас-костыԍ четчыштіс выԉ-пӧлӧс віжоват ԅвер—тулан, јоԍ піԋјассӧ жергӧԁіс. Ваԍіԉеј-вылӧ зев збыԉыԍ віԇӧԁліс ԁа кутіс ісаԍны-ԁукавны... Кӧчјаслыԍ ԁуксӧ каԅаліс... Зев терыба, гуԍӧԋікӧн, кӧчјас-бӧрԍа котӧртіс.
Василей мӧвпыштіс: мед пӧ эськӧ кӧчьясыд тайӧ ёсь пинь улӧ оз жӧ сюрӧдчыны. Ваԍіԉеј мӧвпыштіс: меԁ-пӧ еԍкӧ кӧчјасыԁ тајӧ јоԍ піԋ-улӧ оз-жӧ ԍурӧԁчыны.
Сьӧлӧмыс ыркмуні Василейлӧн. Видзӧдліс — дӧрӧм сос кузяыс кайӧ зэв ыджыд да кыз вегыль. Василей повзискодь: каяс пӧ сос кузяыд да пырас дӧрӧм юрйыв саяд. Эз на удит Василей вегыльӧс уськӧдны, кыськӧ сійӧ жӧ сос вылас пуксис вегыль сёйысь зі. Зэв ӧдйӧ вегыль дінӧ муніс, вылас вожасис да чушкис. Вегыль тай ӧдйӧ кольча моз гартыштчис да ланьтіс. Ԍӧлӧмыс ыркмуні Ваԍіԉејлӧн. Віԇӧԁліс—ԁӧрӧм сос-куԅаыс кајӧ зев ыҗыԁ ԁа кыз вегыԉ. Ваԍіԉеј повԅіс-коԃ: кајас-пӧ сос-куԅаыԁ ԁа пырас ԁӧрӧм јурјув-сајаԁ. Ез-на уԃіт Ваԍіԉеј вегыԉӧс уԍкӧԁны, кыԍкӧ сіјӧ-жӧ сос-вылас пукԍіс вегыԉ-ԍојыԍ зі. Зев ӧԁјӧ вегыԉ-ԁінӧ муніс, вылас вожаԍіс ԁа чушкіс. Вегыԉ-тај ӧԁјӧ коԉча-моз гартыштчіс ԁа лаԋтіс.
Водз кокъяснас зі вегыльӧс топӧдіс, вомса клещияссӧ кучик улас сюйис да и кутіс сылысь вирсӧ да вемсӧ нёнявны. Дзикӧдз помаліс: ыджыд вегыльсьыд сӧмын колис анькытш ыджда ёкмыль. Воԇ-кокјаснас зі вегыԉӧс топӧԁіс, вомса кԉешщіјассӧ кучік-улас ԍујіс ԁа-і кутіс сылыԍ вірсӧ ԁа вемсӧ ԋоԋавны. Ԇікӧԇ помаліс: ыҗыԁ вегыԉԍыԁ сӧмын коԉіс аԋкыщ-ыҗԁа јокмыԉ.
Василейлы тайӧ зэв дивӧ кодь кажитчис. Пукалӧ век ӧти ног, шы ни тӧв, весиг гусьӧн лолалӧ. Ачыс мӧвпалӧ: мый бара нӧшта водзӧ лоас. Ваԍіԉејлы тајӧ зев ԃівӧ-коԃ кажітчіс. Пукалӧ век ӧԏік-ног, шыԋітӧв, веԍіг гуԍӧн лолалӧ. Ачыс мӧвпалӧ: мыј-бара нӧшта воԇӧ лоас.
Эз дыр ков мӧвпавны: пуяс костысь зэв ньӧжйӧник петіс наян-мудер руч. Зэв сюся видзӧдліс на вылӧ да звиркнитіс-чеччыштіс бокӧ. Нӧшта полігтырйи видзӧдліс да ньӧжйӧник водзӧ кутіс мунны... Ез ԁыр ков мӧвпавны: пујас-костыԍ зев ԋӧжјӧԋік петіс најан-муԃер руч. Зев ԍуԍа віԇӧԁліс на-вылӧ ԁа ԅвіркԋітіс-четчыштіс бокӧ. Нӧшта поліг-тырјі віԇӧԁліс ԁа ԋӧжјӧԋік воԇӧ кутіс мунны...
Эз на удит руч саявны, турун пиын кыш-кыш муні да и чипсӧм шы быттьӧ кыліс. Ез-на уԃіт руч сајавны, турун-піын кыш-кыш муні ԁа-і чіпсӧм шы быԏԏӧ кыліс.
Видзӧдліс Василей сюсьджыка, турун пӧвстті вӧлӧм уйӧ байдӧг, да ӧд став пияннас! Байдӧгпиян вӧліны зэв на дзоляӧсь, но збойӧсь нин: сідзи и зэбйысьӧны да мырддьӧны мӧда-мӧдыслысь, мыйкӧ кӧ мамыс сетас сёянтор. Віԇӧԁліс Ваԍіԉеј ԍуԍҗыка, турун-пӧвсті вӧлӧм ујӧ бајԁӧг, ԁа-ӧԁ став піјаннас! Бајԁӧг-піјан вӧліны зев-на ԇоԉаӧԍ, но збојӧԍ-ԋін: сіԇі-і зебјыԍӧны ԁа мырԃԃӧны мӧԁа-мӧԁыслыԍ, мыјкӧ-кӧ мамыс ԍетас ԍојан-тор.
Руч казяліс байдӧг семьятӧ да бергӧдчис бӧр. Василейлы зэв лои жаль байдӧг чукӧрыд. Кӧсйӧ нин вӧлі повзьӧдны ручӧс да мездыны байдӧг семьяӧс, сӧмын сэккості байдӧг мамыс ачыс казяліс ручтӧ да аслыс ногӧн чипӧстіс. Чипӧстӧм бӧрын байдӧгпиян вошины, быттьӧ му пиас пырисны. Руч каԅаліс бајԁӧг ԍемјатӧ-ԁа бергӧԁчіс бӧр. Ваԍіԉејлы зев лоі жаԉ бајԁӧг-чукӧрыԁ. Кӧсјӧ-ԋін вӧлі повԅӧԁны ручӧс ԁа мезԁыны бајԁӧг ԍемјаӧс, сӧмын сек-кості бајԁӧг-мамыс ачыс каԅаліс ручтӧ ԁа аслыс-ногӧн чіпӧстіс. Чіпӧстӧм-бӧрын бајԁӧг-піјан вошіны, быԏԏӧ му-піјас пырісны.
Мудер руч мыйӧн кыліс байдӧглысь чипӧстӧмтӧ, пырысь пыр кутіс зэв ньӧжйӧник сы бердӧ кыссьыны. Байдӧг быттьӧ оз и пов: кутіс турун пиын пуртікасьны. Руч мыйӧн матысмис, звиркнитіс чеччыштіс байдӧг вылӧ. Кӧсйис эськӧ ручыс аслас ёсь пиньяснас курччыны голясӧ да эз удит: байдӧг зэв сюся дзик нин вом увсьыс жбыркнитіс-лэбыштіс водзӧ. Руч бара сы бӧрся, бара неуна эз удит курччыны байдӧгӧс. Байдӧг век водзӧ да водзӧ, руч сы бӧрся: быдсӧн нин дульваыс войталӧ, сэтшӧма вӧлі колӧ ручлы чӧсмӧдчыны байдӧгӧн. Сідзи ылӧдлігтырйи байдӧг ручӧс пыр кытчӧкӧ вӧрас пыртіс. Муԃер руч мыјӧн кыліс бајԁӧглыԍ чіпӧстӧмтӧ, пырыԍ-пыр кутіс зев ԋӧжјӧԋік сы-берԁӧ кысԍыны. Бајԁӧг быԏԏӧ оз-і пов: кутіс турун-піын пуртікаԍны. Руч мыјӧн матыԍміс, ԅвіркԋітіс четчыштіс бајԁӧг-вылӧ. Кӧсјіс еԍкӧ аслас јоԍ піԋјаснас куртчыны гоԉасӧ ԁа ез уԃіт: бајԁӧг зев ԍуԍа ԇік-ԋін вом-увԍыс жбыркԋітіс лебыштіс воԇӧ. Руч бара сы-бӧрԍа, бара ԋеуна ез уԃіт куртчыны бајԁӧгӧс. Бајԁӧг век воԇӧ ԁа воԇӧ, руч сы-бӧрԍа: быԁсӧн-ԋін ԁуԉваыс војталӧ, сещӧма вӧлі колӧ ручлы чӧсмӧԁчыны бајԁӧгӧн. Сіԇі ылӧԁліг-тырјі бајԁӧг ручӧс пыр кытчӧкӧ вӧрас пыртіс.
Дзик лои шы ни тӧв... Минут куим мысти кымын кутіс кывны лэбӧм борд шы. Видзӧдӧ Василей да сы дінӧ бӧр нин байдӧгыд лэбӧ: мудер ручтӧ тай вермӧма на ылӧднытӧ! Воис важ местаӧдзыс да и пуксис. Голя нюжӧдіс, юр лэптіс. Гӧгӧр зэв сюся синъяснас видзӧдліс да сэсся ньӧжйӧника гӧлӧснас шыӧдчис. Мам гӧлӧс шы вылӧ байдӧгпиян пырысь пыр кытыськӧ петалісны. Чукӧртчисны мамыс бердӧ да мамыс сэсся кытчӧкӧ мӧдлаӧ ставнысӧ нуис. Бара некутшӧм шы эз кут кывны. Некод некӧн оз тыдав. Ԇік лоі шыԋітӧв... Мінут кујім-мыԍԏі-кымын кутіс кывны лебӧм борԁ-шы. Віԇӧԁӧ Ваԍіԉеј ԁа сы-ԁінӧ бӧр-ԋін бајԁӧгыԁ лебӧ: муԃер ручтӧ-тај вермӧма-на ылӧԁнытӧ! Воіс важ местаӧԇыс ԁа-і пукԍіс. Гоԉа ԋужӧԁіс, јур лептіс. Гӧгӧр зев ԍуԍа ԍінјаснас віԇӧԁліс ԁа сеԍԍа ԋӧжјӧԋіка гӧлӧснас шыӧԁчіс. Мам гӧлӧс шы-вылӧ бајԁӧг-піјан пырыԍ-пыр кытыԍкӧ петалісны. Чукӧртчісны мамыс-берԁӧ ԁа мамыс сеԍԍа кытчӧкӧ мӧԁлаӧ ставнысӧ нуіс. Бара ԋекущӧм шы ез кут кывны. Ԋекоԁ ԋекӧн оз тыԁав.
Регыд бара мыйкӧ вӧрын кывны кутіс, быдсӧн ручка-рачка кылӧ, быттьӧ кодкӧ пуяс костті зэв ӧдйӧ пышйӧ да пуяслысь увъяссӧ чегъялӧ. Регыԁ бара мыјкӧ вӧрын кывны кутіс, быԁсӧн ручка-рачка кылӧ, быԏԏӧ коԁкӧ пујас-костті зев ӧԁјӧ пышјӧ ԁа пујаслыԍ увјассӧ чегјалӧ.
Василей нинӧм на эз удит мӧвпыштны, кыдзи вӧрысь зэв ӧдйӧ петіс кӧч. Кодыськӧ коньӧр зэв ёна повзьӧма, быдсӧн тіралӧ, лолыс тырӧма, зэв тэрыба лолалӧ. Котӧртіс неуна водзӧ да пу улӧ и дзебсис. Ваԍіԉеј ԋінӧмна ез-уԃіт мӧвпыштны, кыԇі вӧрыԍ зев ӧԁјӧ петіс кӧч. Коԁыԍ-кӧ коԋӧр зев јона повԅӧма, быԁсӧн тіралӧ, лолыс тырӧма, зев терыба лолалӧ. Котӧртіс ԋеуна воԇӧ ԁа пу-улӧ-і ԇебԍіс.
Недыр мысьт сыланьысь жӧ, кытысь петіс кӧч, мыччысис тулан. Зэв збоя петӧ, гоннялӧ да нырнас дукалӧ сынӧдсӧ. Ԋеԁыр-мыԍт сылаԋыԍ-жӧ, кытыԍ петіс кӧч, мытчыԍіс тулан. Зев збоја петӧ, гоԋјалӧ ԁа нырнас ԁукалӧ сынӧԁсӧ.
Василей гӧгӧрвоис, код бӧрся туланыд вӧтчӧ да кодысь коньӧр кӧчыд пышйӧма. Зэв лои жаль кӧчӧс, думайтӧ: «Дзик пӧ тайӧ туланыд ме син водзын жӧ и сёяс кӧчтӧ». Зэв сылы лои мустӧм туланыд. Ваԍіԉеј гӧгӧрвоіс, коԁ-бӧрԍа туланыԁ вӧтчӧ ԁа коԁыԍ коԋӧр кӧчыԁ пышјӧма. Зев лоі жаԉ кӧчӧс, ԁумајтӧ: «Ԇік-пӧ тајӧ туланыԁ ме ԍін-воԇын-жӧ-і ԍојас кӧчтӧ». Зев сылы лоі мустӧм туланыԁ.
Тулан сувтіс, кывзыштіс, исыштіс мусӧ да и котӧртіс кытчӧ кӧчыд дзебсис. Недыр мысти пуяс сайысь бара петіс коньӧр кӧч да никсігтырйи кутіс гӧгравны ӧти местаын: повзьӧмысла дзикӧдз нин йӧймис. Тулан сувтіс, кывзыштіс, ісыштіс мусӧ ԁа-і котӧртіс кытчӧ кӧчыԁ ԇебԍіс. Ԋеԁыр-мыԍԏі пујас-сајыԍ бара петіс коԋӧр-кӧч ԁа ԋіксіг-тырјі кутіс гӧгравны ӧԏі местаын: повԅӧмысла ԇікӧԇ-ԋін јӧјміс.
Тулан пырысь-пыр жӧ мӧдар пу костсянь петіс да веськыда кӧч вылӧ уськӧдчис. Тулан пырыԍ-пыр-жӧ мӧԁар пукостԍаԋ петіс ԁа веԍкыԁа кӧч-вылӧ уԍкӧԁчіс.
Ичӧтик Василейлы кӧчыд зэв лои жаль, быдсӧн синваыс кутіс доршасьны. Аслас небыд сьӧлӧмнас эз вермы водзӧ терпитны... Зэв ӧдйӧ чеччыштіс да кутіс кияснас шенасьны, ачыс зэв ёна горзӧ. Ічӧԏік Ваԍіԉејлы кӧчыԁ зев лоі жаԉ, быԁсӧн ԍінваыс кутіс ԁоршаԍны. Аслас ԋебыԁ ԍӧлӧмнас ез вермы воԇӧ ԏерпітны... Зев ӧԁјӧ четчыштіс ԁа кутіс кіјаснас шенаԍны, ачыс зев јона горзӧ.
Семен дядь видзӧдліс Василей вылӧ да зэв ёна сьӧлӧмсяньыс кутіс серавны: зэв жӧ нин сійӧ кадъяснас ичӧт Василейыд вӧлі тешкодь! Ԍемен-ԃаԃ віԇӧԁліс Ваԍіԉеј-вылӧ ԁа зев јона ԍӧлӧмԍаԋыс кутіс ԍеравны: зев-жӧ-ԋін сіјӧ каԁјаснас ічӧт Ваԍіԉејыԁ вӧлі ԏешкоԃ!
Тулан Василейысь повзис да зэв ӧдйӧ вӧрӧ уйкнитіс. Кӧч ас садяс воӧм мысти зэв радпырысь пышйис мӧдарӧ. Тулан Ваԍіԉејыԍ повԅіс-ԁа зев ӧԁјӧ вӧрӧ ујкԋітіс. Кӧч ас-саԃас воӧм-мыԍԏі зев раԁ-пырыԍ пышјіс мӧԁарӧ.
Ичӧт Василей видзӧдліс Семен дядьыс вылӧ да юрсӧ копыртіс: зэв лои сылы яндзим, мый сійӧ ассьыс кывсӧ эз вермы кутны, лючки, шы ни тӧв, помӧдзыс эз вермы пукавны места вылас. Ічӧт Ваԍіԉеј віԇӧԁліс Ԍемен-ԃаԃыс-вылӧ ԁа јурсӧ копыртіс: зев лоі сылы јанԇім, мыј сіјӧ асԍыс кывсӧ ез вермы кутны, ԉучкі, шыԋітӧв, помӧԇыс ез вермы пукавны места-вылас.
Кутіс дядь водзын асьсӧ дорйыны: «Тӧда, Семен дядь, ме зэв ыджыд мыж вӧчи, сӧмын меным зэв жаль лои кӧчыс да ме эг вермы терпитны, сувтсис да и горӧдсис». Кутіс ԃаԃ-воԇын аԍсӧ ԁорјыны: «Тӧԁа, Ԍемен-ԃаԃ, ме зев ыҗыԁ мыж вӧчі, сӧмын меным зев жаԉ лоі кӧчыс ԁа ме ег вермы ԏерпітны, сувтԍіс ԁа-і горӧԁԍіс».
Семен дядь локтіс Василей бердӧ, юрӧдыс малыштіс да шуис: «Некутшӧм мыж эн вӧч тэ, муса пи. Татшӧмторйысь оз позь тэнӧ видны. Тэ кӧ эн лысьт чеччыштны да мездыны кӧчӧс, сэки эськӧ менам сьӧлӧм эз жӧ лэдз видзӧдны туланлысь ловъя кӧчӧс сёйӧм. Сэки эськӧ ме дзик жӧ тэ ног вӧчи». Ԍемен-ԃаԃ локтіс Ваԍіԉеј-берԁӧ, јурӧԁыс малыштіс ԁа шуіс: «Ԋекущӧм мыж ен вӧч те, муса-пі. Тащӧм-торјыԍ оз поԅ тенӧ віԁны. Те-кӧ ен лыԍт четчыштны ԁа мезԁыны кӧчӧс, секі еԍкӧ менам ԍӧлӧм ез-жӧ леԇ віԇӧԁны туланлыԍ ловја кӧчӧс ԍојӧм. Секі еԍкӧ ме ԇік-жӧ те-ног вӧчі».
Василейлы тайӧ кывъяс бӧрын зэв нимкодь лои. Семен дядь вылӧ зэв сьӧлӧмсяньыс видзӧдліс, киӧдыс сійӧс кутіс да мӧдӧдчисны гортланьыс. Ваԍіԉејлы тајӧ кывјас-бӧрын зев ԋімкоԃ лоі. Ԍемен-ԃаԃ-вылӧ зев ԍӧлӧмԍаԋыс віԇӧԁліс, кіӧԁыс сіјӧс кутіс ԁа мӧԁӧԁчісны гортлаԋыс.
Комиӧн гижис
Елькин И.
Важ коми гижӧд