КОРЫСЬ
Сьӧкыд жӧ вояс ми тэкӧд олам, ен нимӧн нянь тор кӧ кодлыськӧ корам: он ӧд зэв кыпыда сьыв сэк да йӧкты, рушкуыд кынӧмпӧт корсьны кӧ тшӧктӧ! Том мортлы кокниджык, — со тай пӧрысь, вӧвлӧма дорччысь, а, гашкӧ, и гӧрысь, нюжӧдны ки пӧвсӧ сылань оз вунӧд, кодкӧ кӧ матыстчас, дінтіыс мунас. ...Корся и ме аслам кокнялӧм зептысь, кӧні нӧ шайтыс да кытчӧ нӧ ректі? Видзӧда, корысьлӧн чужӧмыс кельыд, синъяссӧ нинӧм нин сэсся оз дэльӧд, дзоргӧ пыр ме вылӧ... зептъясысь корся, ачым жӧ ас вылӧ гусьӧн моз ёрчча... Тыдалӧ, кытчӧкӧ уськӧді шайтсӧ, корысьлы шудлунысь юкыштӧм пайсӧ. Восьлавны мыйлакӧ друг лои сьӧкыд, Чӧрту мед вешйӧны ме дінысь чинъяс: корысьлӧн узьны оз лэдзны шог синъяс...
Гижӧд
Корысь
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1