ГЕОРГ ПАСТУК


Ӧтчыд Матяш король аслас кык кесйылӧсыскӧд вӧраліс Матра гӧраясын дай веськаліс Георг пастук ордӧ. Рыт нин пуксис, да кӧнкӧ колӧ вӧлі узьмӧдчыны. Вӧралысьяс торкӧдчисны Георг керкаӧ дай пырисны. А тані колӧ нӧшта ӧтчыд гарыштны, мый корольыд радейтӧ вӧлӧм прӧстӧй паськӧмӧн ветлӧдлыны, медым йӧзыс эз тӧдны сійӧс.

— Бур рыт, кӧзяин! Он-ӧ верд да узьтӧд миянӧс, мудзӧм йӧзӧс?

— Пырӧй, бур йӧз, — корис Георг пастук, — меным нимкодь, мый пыринныд ме ордӧ. Сӧмын сёяныд ӧд менам гӧлиник.

Пастукыд босьтіс пӧрт, пуктіс сэтчӧ пызь, гос, лук, гормӧг да гудраліс ставсӧ ваӧн. Сэсся пуис шыд. Шыдыс артмис зэв чӧскыд. Кӧзяин корис гӧстьясӧс пызан сайӧ. Пуксисны ставӧн пӧрт гӧгӧр да кутісны сёйны пу паньясӧн. Панясисны, панясисны, дай Матяшыдлы друг мыйкӧ глянитчӧма пӧрт мӧдарас. Сӧмын сійӧ нюжӧдчис сэтчӧ, кыдзи Георг пастук колскис паньнас Матяшыдлы киас.

— Мый тэ вӧчан? Ныр увсьыд сёй! Нинӧм йӧз ныр улысь гурйысьны, быдлаын ӧткодь!

Нинӧм эз вочавидз корольыд та вылӧ, кӧть эськӧ киас кучкӧмыс дыр на кыліс. Но сэк жӧ мӧвпыштіс Матяшыд:

— Энлы, Георг пастук, ме тэныд водзӧстӧ мынта на!

Коркӧ Матяш король чукӧртіс ыджыд пир. И шуис сійӧ корны тайӧ пир вылас Георг пастукӧс. Корис Матяшыд сійӧс письмӧӧн локны Будаӧ индӧм кад кежлӧ, а ачыс тшӧктіс слугаыслы: кор ваяс пастук водзӧ сёянсӧ, паньсӧ эськӧ медым эз пукты сы водзӧ. Сідзи и вӧчис слугаыд: вайис шыд тыра тасьті да мукӧд сёянтор, а паньсӧ — эз. Быдӧнлы пуктіс, а пастуклы эз.

Кор ставӧн пуксисны пызан сайӧ, корольыд сувтіс дай шуис:

— Сёйӧй, дона гӧстьяс! Но висьтала ме тіянлы: лӧг кутысь да ылӧдчысь мортӧн лоӧ сійӧ, коді оз сёй менсьым шыдсӧ.

Пастукыд аддзис, мый сылӧн тасьті дорас паньыс абу.

— Но сё мокасьтӧ! Эг-ӧ йӧрмы ме?

Но здук мысти сійӧ вӧчис няньысь мыйкӧ пань ногаӧс да сійӧн и кутіс панясьны. Кор ставӧн помалісны сёйны шыдсӧ, пастукыд тшӧтш медбӧръяысь паньыштіс дай гораа шуис:

— Лӧг кутысь да ылӧдчысь морт сійӧ, коді оз сёй ассьыс паньсӧ, — и ӧдйӧ сёйис ассьыс кӧтасьӧм, няньысь вӧчӧм паньсӧ.

Корольӧс да сылысь матыссаяссӧ лои янӧдӧма. Но Матяшыд эз скӧрмы пастук вылӧ, а сюсьлунсьыс ошкис Георгӧс да озыра козьналіс сійӧс.


Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Георг пастук
Жанр: 
Файл: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1