ЧУЖАН ДАЙ МУӦЙ
Ёна тай — эрдъяс да мылькъяс, Ёна тай — видзьяс да вӧр... Ӧдӧбӧн радлунӧй ылькйӧ, Морӧсам весиг оз тӧр. Ёна тай — турун да зорӧд, Ёна тай — Эжвалӧн бан... Быдӧнлы ошйыся гора: Шудыс кӧ овлӧ, то тан. Ёна тай — потшӧс да дзиръя, Ёна тай — керка да стын... Пӧжӧ ли, лымсӧ ли чирйӧ, Татӧгыс сьӧлӧмӧй кын. Кодкӧ кӧ бокиӧ нуӧ, Гортысь эн вӧрзьӧдчӧй, эн... Донаӧй, чужан дай муӧй, Ёна жӧ муса тэ мен.
Гижӧд
Чужан дай муӧй
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1