БУР АСЫВ!
«Бур асыв!» — шонділы ме шуа. «Бур асыв!» — вочавидзӧ мен. «Бур асыв, дона чужан муӧй!» «Бур асыв!» — кылӧ тан и сэн. «Бур асыв, Эжваӧй да-й юӧй!» «Бур асыв!» — ыстӧ мелань гы. «Бур асыв, зарни шепта сюӧй!» «Бур асыв», — кыла шӧпкӧм шы. «Бур асыв, муса, дона ёртӧй». «Бур асыв», — гӧтыр оз нин узь. «Бур асыв, батьӧн шуысь мортӧй, Мед тэнад нэмыд лоӧ кузь». «Бур асыв!» — мамӧлы ме сиа. «Бур асыв. Важӧн шедіс ун». «Бур асыв, шондіа Россия! Мед мича лоас тэнад лун!»
Гижӧд
Бур асыв!
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1