ТЮВӦ И ЛЁВА


Найӧ вӧлӧмаӧсь кык вок. Ӧтикыс Тювӧ, мӧдыс Лёва нима. Тювӧыс быттьӧ овмӧдчас Висерӧ, а Лёваыс быттьӧ каяс Паслӧтчӧмӧ. Паслӧтчӧмыс Висерсяньыс дас кык кымын километр, сійӧ водзын, Одыбланьӧ. Лёваыд сэтчӧ и мунас.

Тювӧыд гӧтрасяс и овмӧдчас. Керкаыс сылӧн быттьӧ абу вӧлӧма дзик Висерас, абу быттьӧ сиктас дзик, а километров двадцать вылынджык Висер ю кузяыс.

Тювӧыс гӧтрасьлас, челядьыс оз лолыв, гӧтырыскӧд найӧ и оласны.

А Лёваыс Паслӧтчӧмас каяс да гӧтрасяс, и Лёваыслӧн рӧдыс быттьӧ ещӧ паськалӧ на. А найӧ кыкнанныс быттьӧ вӧлӧмаӧсь тӧдысьяс. И Тювӧыс, и Лёваыс.

А кытысь найӧ локтӧмаӧсь — оз тӧдны. То ли найӧ рочьяс вӧлӧмаӧсь, то ли комияс жӧ вӧлӧмаӧсь. Сэтчӧ вот быттьӧкӧ локтӧмаӧсь и овмӧдчӧмаӧсь. Но абу висерса рӧдъяс найӧ. Менам зять, племянничалӧн мужикыс, сійӧ висьталіс, ме пӧ лоа Лёва рӧдысь.

А Тювӧыс овмӧдчӧма Висер вылас ю вом усьыштӧ, Висерсяньыс катігӧн веськыд ки вылад, кывтчӧс вылӧ кӧ, значит, шуйга ки вылас, Пугдым, буракӧ.

Коркӧ менам зятьӧй вӧлі висьталӧ, ме пӧ ветлі Тювӧ оланінас да керка местаыс пӧ тӧдчӧ на. Тювӧ пач местаыс пӧ тӧдчӧ на. Толькӧ пӧ зэв ёна заводитӧ вӧрсявны. Ставыс посни пипу раскӧн пӧ тырӧ.

А Тювӧыс пӧ кулігас, кулан водзвылас пӧ, гӧтырыслы шуӧма. Тэ пӧ, гӧтырӧй, эн лӧсьӧдчы менам кулігӧн гортӧ, лёк пӧ вермас лоны. Тэ пӧ гортысь мун ме дінысь.

Быттьӧ гӧтырыс сы дінысь и мунӧма. А мый Тювӧыс коркӧ вӧвлӧма, ӧні Висерас унаӧн на сійӧс казьтылӧны, зэв на свежӧй воспоминанньӧясыс.

Сэні и ӧні на эмӧсь Тювӧ видзьяс. Кутшӧм видзьяс Тювӧ уджавлӧма, ӧні сылӧн нимъясыс — Тювӧ видзьяс. Ӧні на сійӧ Висерскӧй совхозас сійӧ Тювӧ видзьясыс.

А Тювӧыс вӧлӧма зэв тӧдысь. Тювӧсӧ вӧлӧм зэв ёна уважайтӧны, пыдди пуктӧны зэв. И Тювӧлысь кыв оз вуджны. Мый Тювӧ тшӧктӧ, кыдзи тшӧктӧ, сідзи и олӧны. И Тювӧӧс оз пановтны некыдз, мед первой Тювӧ водзмӧстчас, а сэсся и мукӧдыс. А кодкӧ кӧ водзмӧстчас, Тювӧысь кӧ водзӧ петас, Тювӧ накажитас татшӧмсӧ, зэв ёна вӧлӧм полӧны Тювӧ накажитӧмысь...


Гижӧд
Тювӧ и Лёва
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1