ТЮВӦ


Тювӧыс олӧма Висерсянь комын километра. Семья сылӧн абу лолӧма. Сійӧ тӧдӧма, висьтавлӧма: Лымваыс кык пӧв опустошитчас, сэсся пӧ оз ло олысьыс. Сійӧ быдтор тӧдӧ: кӧрт вӧвъяс пӧ лоӧны, кӧрт птицаяс кутасны лэбавны, черань везъяс пӧ ӧшъясны — сійӧ водзвыв висьталӧма тракторъяс, самолётъяс, радио-телепон проводъяс йылысь. Юыс пӧ кӧдж орӧдас и Висер пӧ сэсся озырмас. Ӧні озыра олӧны.

Ӧтнас овмӧдчӧма. Сэсся кувны кутас, гӧтырыслы шуас: ме пӧ кула да тэ эн кольччы тані, лэччы Висерӧ.

Сэсся Тювӧ кулӧ, да бабаыс шуӧ: «Ветымын во олім да ог жӧ коль мужикӧс, узьмӧдча». Тювӧ кулӧ да бабаыс Тювӧӧс лабичӧ пуктас, ачыс пач вылӧ каяс. Сэсся дас кык час лоӧ да друг Тювӧлӧн ӧти кокыс усьӧ джоджӧ. «Мый тайӧ, — думайтӧ гӧтырыс, — лёка тай пуктыссьӧма». Кыпӧдӧма коксӧ. Сэсся кокыс мӧдысь усьӧ. Сэсся чеччас да кутас гӧтырыс вылӧ локны, а важӧн ӧд керкаас кругом джадж, джадж гӧгӧрыс кутас котрӧдлыны. И вермас ӧти пельсӧ курччыны. А сэсся петук горӧдас, и Тювӧ пласьт усьӧ, кытчӧ суас петук горӧдӧмыс. Сэсся кымыньӧн дзебӧмаӧсь, мед му пытшкас пырас, а оз эрдас.


* * *


А кодкӧ кувны кӧсйӧ, тӧдысь, нимсӧ ог нин помнит. Висьталӧ Тювӧлы: «Ме кор кула, тэнӧ сёйны вола». Сэсся куим вой помся волӧма, но сёйны абу вермӧма. Сэні на пон вӧлӧма, ог тӧд Катшыс, ог тӧд мый. И сылы тшӧктӧма видзны. Сэсся понйыс тай видзӧма-а.

Тювӧыс вӧлӧма вына жӧ, тӧдысь да, мӧдыд сэсся абу жӧ и вермӧма сёйны.


Гижӧд
Тювӧ
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1