КАТШАӦЙ БӦБМИС...


Нимӧй менам Митипор Павел. Сиктса морт эськӧ, да томысянь нин карын ола. Сварщикӧ велӧдчылі да сідзи и уджала ӧтилаын да мӧдлаын. Патера, дерт, эм и, гӧтыр и, челядь и. Ыджыдӧсь нин, куим ныла-пиа, торйӧн олӧны, пӧльӧн шуысьяс меным быдтӧны. Ставыс эськӧ бур, да гӧтырӧй тшыксис. Этатшӧм ускӧттьӧ лои. Татшӧм дивӧсӧ, мый дыра олі да, эг тӧдлы. Быдӧнӧс пӧ тай Енмыс видлӧ крепыдлун вылас. Со и меным кад воис.

Бӧръя сизим восӧ «Горводоканалын» зіли. Но и тшупӧда пас вӧлі, сизимдас во тыри. Сетісны театрӧ билетъяс. Гӧтырлы шуа: ветлам. Сійӧ радпырысь. Ветліс юрси шыранінӧ, локтіс — он тӧд. Синлыс краситӧма, гыж краситӧма. Кодлыськӧ нывъёртъясыслысь восьса мышка платтьӧ босьтӧма. Дзирнясьӧ-лӧсьӧдчӧ рытпукны мунны. Но ме тшӧтш выль костюмаси, мырдгӧрд галстук сьыліӧ кӧвъялі. Мӧдӧдчим. Концертасьӧм бӧрын корисны пызан сайӧ. А сэні! Юргӧ йӧктан шылад. Тырыс вӧччӧм йӧз. Видзӧда да, катшаӧй уна йӧз пиад бӧбмис. Оз тӧд, кодарӧ-мый сетчыны. Ме йылысь вунӧдіс. Йӧктан шыыс кылас, да медводз чеччыштӧ. Гигзьӧ-сералӧ. Гоз-мӧдысь мӧдлі нуӧдны, да оз сетчы. А уна йӧз дырйи ӧд кинад он во. Сьӧлышті да петі куритчыны. Гоз-мӧд сигарет шпутки мужикъяскӧд варовитігмоз. Час, мися, пырала, мый сэні вӧчсьӧ. Пыри да муртса садьӧс эг вошты. Павъялӧ менам катшаӧй зал шӧрӧд, а орччӧн слесарь Ортяков кокас шлопӧдӧмӧн ковгӧ-йӧктӧ. Ставӧн кекӧначасьӧны. Мый вылӧ и радлӧны-жеръялӧны. Мый и вӧчны? Сьӧлыштны да гортӧ мунны? Али ки пӧлӧдыс кыскыны? Серам выв лэптасны. Но, ерӧмаканьӧ! Татшӧм дивӧ эз на вӧвлы. Ас гӧтыр дорӧ ог вермы сибӧдчывны. Чаньяс моз дінас йӧз мужичӧйяс гӧгралӧны, вылӧ-вылӧ чеччалӧны, а менамыс на шӧрас вежнясьӧ. Господи помилуй! Мезды, ыджыд айӧй, татшӧм юр яндзимсьыс. Ышмис катшаыд, менӧ вунӧдӧмӧн вунӧдіс! Рытывбыд вежӧрас эз уськӧдлы...

Петі ыркӧдчыштны, сӧстӧм сынӧднас лолыштны. Апалі, апалі кӧдзыд русӧ да бара пыри. Ог нин и матыстчы, ылісянь видзӧда. Бара Ортяковкӧд йӧктӧ, ӧні нин кутчысьӧмӧн, лӧнь шылад улӧ. Весиг синмыс куньса, сэтшӧм, буракӧ лӧсьыд йӧз мужичӧй киад. Матькышті ас кежысь ыджыда да гортӧ муні. Мед. Коркӧ ӧд воас.

Воис. Кык час мысти. Зэркакылӧ.

— Колин менӧ!

— А юмов-ӧ йӧз мужикъясыдкӧд сывъясьнытӧ?

— Некодкӧд эг сывъясьлы. Йӧктыны радейта.

— Аддзылі...

Торйӧн воді ыджыд жыръяс, телевизор дорӧ матӧджык.

Со ӧд кыдз артмис. Нэм олі да эг думыштлы, мый гӧтырӧй вермас садьсӧ воштывтӧдз вунӧдчывны. Ыджыд йӧз чукӧрӧ веськаліс да юр вежӧрсьыс пыр и пыркалі... Со ӧні и мӧвпала-муртала: такӧд кольччыны нэм помӧс виччысьны (оз кӧ дзикӧдз ылав) али рамджыкӧс корсьны, мед уна йӧз пӧвстас менӧ эз вошты?


Гижӧд
Катшаӧй бӧбмис...
Жанр: 
Йӧзӧдан во: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1