ВОДЗӦ КЕЖЛӦ
«Як умру, то поховайте мене на могили».
Т. Г. Шевченко
Ог на ме лӧсьӧдчы регыдӧн кувны, — Кыдзкӧ тай, быттьӧкӧ кажитчӧ водз на... Коркӧ-некоркӧ ӧд лоӧ жӧ кувны, Сы понда дуковна вӧчышта водзвыв. Неважӧн кулісны Забоев, Козе, — Код тӧдас, дыр-ӧ нин ачым ме ола. Ён дырйи-д бурджыка гижыштны позьӧ, Кыдз менӧ кула да гуавны колӧ. Майбырӧй, олӧмӧй! Коркӧ тэ помасян, Пырны сэк лоӧ мем гуӧ. Радейтлі тэнӧ ме, донаӧй, томысянь, Пыр вӧлі тэ вӧсна сьӧлӧмӧй пуӧ!.. Эмбурыд менам эз вӧвлы важӧн, Оз юкны овмӧс ме бӧрын пиян. Му вылын овны вӧляӧн, гажӧн Быдӧнлы нэм чӧж сьӧлӧмсянь сиа. Том йӧзлы быдмыны гӧрд знамя улын; Верстьӧлы весавны, кыткӧ кӧ руд; Пӧрысьлы шы ни тӧв виччысьны кулӧм — На помысь оз нин сод му вылӧ шуд!.. Муса ёртъясӧй! Кор ме кула, Дзебӧй гажаинӧ: Гажа нӧрысӧ, сус пу улӧ, Муса Эжва дінӧ! Пыр мед гу водзын сус пу шувгӧ, Помтӧг меным мойдӧ; Пыр мед Эжвалысь аддза шывгӧм, Вӧрӧм, ямӧм, ойдӧм; Пыр мед гусянь ме олӧм кыла Мулысь, вӧрлысь, валысь... Сэн ме узигӧн вӧтӧн сьыла Гуся олӧм налысь... Гажаа колльӧдӧй менӧ гортсянь, — Мунам тшӧтш медбӧръя-сь! Мед мем долыдджык лоӧ гортйын, Сэки энӧ бӧрдӧй! Мед ён музыка водзсянь кылас: «Шондібанӧй, олӧм!» Сьылысь чукӧр мед бӧрсянь сьылас Менсьым «Сьӧлӧм сьылӧм!..» Менам гу вылӧ, нӧрыс йылӧ Волӧй, зонъяс, нывъяс! Энӧ шогсьӧй сэн, гажа сьылӧй Коми сьыланкывъяс! Менӧ казьтыштлӧй, энӧ полӧй, Гажа сьыланінӧ. Сэки нимкодя менам лолӧй Волас тіян дінӧ!
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1