ПЕРНАПАС
Энӧ дивитӧй ті менӧ, Коми аньяс, бабаяс. Ичӧтика висьталышта, Кор ті чӧвтад пернапас. Муртса садьмад асывводзын, Эновтанныд пӧсь вольпась, — Очсыштанныд, гыжйыштчанныд, Чӧвтад ыджыд пернапас... Водз ті чеччад, коми аньяс, Муртса тӧдчӧ ӧшинь тас. Петад, ывла ӧдзӧс восьтад — Бара чӧвтад пернапас. Мыссян дозйӧ ва кор кисьтад, Мед оз пырны шеваяс, — Пыр жӧ кинаныд ті пуктад Сэки ӧдйӧ пернапас. Кӧдзыд ваӧн сэсся мыськад Лӧкань водзын чужӧмъяс, Вашкӧданныд: «збраннӧй водьӧ», Вӧчад бара пернапас. Ки чышкӧдӧн чышкысянныд... Сувтад енув пельӧсас. Быд угодник водзын тэчад, Ёна тэчад пернапас. Няньтӧ лояд сойяснаныд, Кресталанныд шомӧсас. Бура няньыд сэн мед ловзяс, Чуньӧн гижтад пернапас. Труба восьтад полігтырйи, Мед оз кисьтны омӧльяс; Шуйга киныд юшка кутӧ, Веськыд — чӧвтӧ пернапас. Пачсьыд сэсся кыскаланныд Гырничьяс да кашникъяс; Быдтор чуньнад видлаланныд Чӧвтігтырйи пернапас. Коса пуртӧн сартас пескысь Юкаланныд кос сартас. Пачтӧ сэсся ломзьӧданныд, — Вӧчад бара пернапас. Карта вылӧ сэсся лэччад, Киын би да пӧдӧнча. «Тӧлӧ, тӧлӧ»! — мӧслы шуад, Асьныд чӧвтад пернапас. Гӧрд дон изйӧн турун сорӧн Пӧжанныд ті кринчаяс. Сэтчӧ йӧвтӧ сысъяланныд... Первой вӧчад пернапас. Кага садьмас, бӧрддзас нора, — Кӧтӧдӧма брӧд вольпась. Уськӧдчанныд «бласлӧ кристос!» Чӧвтад сылы пернапас. Няньтӧ шердъяд. Пачыд ваймӧ. Чышкад пач под пач лыснад. Кык сёр костын тшынад кага, Гудраланныд пернапас. Сёйны пуксяд пызан сайӧ, Первой лыддяд «Оттшӧ нас»; Тупӧсь шӧралігӧн пуртӧн Гижтад няняд пернапас. Черинянь кӧ пызан вылын, — Пыр мед ёна шедалас, — «Петыр-Павел, сет жӧ чери!» — Шуад, вӧчад пернапас. Шыд да рок кӧ асьныд сёяд, Оз вун тіян корӧмъяс: «Рӧдительяс, ставныд вошйӧй!» Бара чӧвтад пернапас. Тулысын ті гӧрад, кӧдзад, Кевмад, ен мед зэрыштас. Вывлань чатӧртанныд юръяс, Чӧвталанныд пернапас. Гожӧм шӧрын Илья пророк Чардавлас да гымавлас. «Свят, свят!» — шуад полігтырйи... Лыдтӧг чӧвтад пернапас. Арын вотчыны ті мунад, Чуманась да пестерась. Кильчӧ поскӧд лэччигмозыд Пукталанныд пернапас. Тӧвся рытын пеша дорын Пукаланныд печканась. Ывла петны онӧ лысьтӧй, Он кӧ чӧвтӧй пернапас. Ыджыд четверг войын полад: Тшыкӧдчысь пӧ сибалас. Дьӧгӧдьӧн да сирӧн мавтад Ӧдзӧсъясӧ пернапас. Ичӧт кага частӧ висьлӧ: Эмӧсь уна пӧрӧсъяс. Урӧк-вомидз сылысь вӧтлад, Быд ног вӧчад пернапас. Пачӧ сюйлад, нимъяс видзад, Сетад гор пыр лэдзӧм ва; Быд ног песад кияс, кокъяс, — Мурталанныд пернапас. Ныв кӧ мунӧ верӧс сайӧ, — Ӧшинь шӧрын бӧрдлывлас: «Спас да пречистая» лыддьӧ, Чеччӧ-й пуксьӧ — пернапас. Воысь воӧ мукӧд баба Нӧбасьлыны эштылас, Молитватӧг оз и воськовт... Дерт нин сэні пернапас. Энӧ дивитӧй ті менӧ, Коми аньяс, бабаяс, Ставсӧ висьтавны ог слӧймы, Лыдтӧм тіян пернапас... Кулӧм бӧрын оз нин некод Аслыс чӧвтав пернапас, Сэки вӧтчӧ гортйыс бӧрся Ыджыд пожӧм пернапас.
Гижӧд
Пернапас
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1