ЫДЖЫД НИМЛУН
Сьӧлӧмъяс, радуйтчӧй, Шондіӧй, дзирдав! Сьылӧй и гажӧдчӧй, Быд сикт и кар. Быдлаын талун ми Нимкодьӧн вирдалам, Пасйигӧн Сталинлысь Квайтымын ар. Квайтымын во! Абу весьшӧрӧ олӧма — Ӧти лун сылӧн Абу тай руд. Бур бать моз пиянлы, Абу тай повлӧма Шедӧдны миянлы Гажлун да шуд. Му вылын сэтшӧми Муса мӧд абу, Йӧз костын сэтшӧми Абу мӧд морт! Сы вӧсна чолӧмӧн Горӧдам ставӧн: Уна во олӧм тэн, Вождь Сталин ёрт! Уна во — уна шуд, Йӧзлы и аслыд! Юракыв, вына шы, Чужан му пыр. Ним тэнад лоас мед Знамяӧн ставлы, Уна сюрс вояс чӧж Му пасьта пыр!
Гижӧд
Ыджыд нимлун
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1