САЛДАТ ДА РӦЗБОЙНИКЪЯС


Оліс-выліс салдат. Служитіс Питерын. Важӧн служитісны салдатын зэв дыр: во дас вит и кызь. Салдат служитіс во вит кымын. Сэсся вӧзйысяс гортас гӧститны. Салдатӧс гортас лэдзасны. Салдат мӧдас гортӧ мунны. Гортыс эз вӧв зэв ылын, верст ветымын или квайтымын туй кузя, а веськыда вӧлі ещӧ матын: верст нелямын. Салдат и думайтас веськыд туй кузя гортӧ мунны.

— Ме, — шуас, — вӧлӧкас узя. Аски водз гортӧ воа.

Мӧдӧдчас мунны веськыд туй кузя. А луныс вӧлі кымӧра, шондітӧм. Мунас да мунас, сэсся ылалӧ туйсьыс. А деревня век оз тыдав. Кымын мунӧ, вӧр гырысьмӧ. Сэсся пемдыны кутас. А туй век векнялӧ. Салдат ёна мудзас. Няньтӧ этша босьтас. Кынӧмыс сюмалӧ. Сэсся и дзикӧдз пемдӧ. Мунны оз кут тыдавны.

Салдат туйысь кежас, пу бокӧ пуксяс. Пукалас да пукалас час-мӧд, а зэв ёна думайтӧ. Сэсся кылас вӧв кок шы. Кывзас: век сы дінӧ кок шы матысмӧ. Кодкӧ локтӧ верзьӧмӧн. Дзик кутас матысмыны. Салдат петас туй бокӧ. И кутас виччысьны. А вӧв корскакылӧ. Салдат горӧдас:

— Коді крещӧнӧй локтӧ?

— Ме, — горӧдас вӧв вывсянь, а киас кутӧ револьвер. — А тэ, — шуас, — коді?

— Да ме салдат.

— Мый тэ тані вӧчан?

— Нинӧм ог вӧч, — шуас.— Куті гортӧ мунны гӧститны да воши. Татчӧ пу бокас узьны воді. А тэ, — шуас, — кытчӧ мунан?

— Кытчӧ муна? Вот, лыйсьыны мунім, да йӧра аддзи. Лыйи да эг инмы. Бӧрсяньыс вӧтчи, вӧтӧдны эг вермы. Кузь лун ветлі.

— А тэнӧ кыдзи шуӧны?

— Да менӧ шуӧны Алёшаӧн.

— Но, Алёша, тэа-меа кыкнанным вошим. Лэччы жӧ вӧв вывсьыд, вӧвтӧ домав, да водам узьны.

Алёша шуас:

— Кутшӧм узьӧм! Вай мунам водзӧ!

А салдат и шуӧ:

— Ме зэв ёна мудзи. Меным дыш нин талун мунны.

— Кутшӧм том мортлы мудзӧм?! Мунам водзӧ, гашкӧ, кутшӧмкӧ деревняӧ воам.

Салдат кӧсйысяс мунны:

— Толькӧ, — шуас, — надзӧнджык мунны.

— Вӧлӧй мудз, ӧдйӧсӧ оз нин и мун.

Кутісны мунны трӧпа кузя. Мунасны да мунасны, а вӧр век гырысьмӧ. Алёша и сувтас. И шуас салдатлы:

— Час жӧ, ме пу вылӧ кайла да видзӧдла, оз-ӧ кыськӧ тыдав би. А тэ менсьым вӧлӧс кутлы. Но толькӧ эн пышйӧд!

— Ог, ог пышйӧд; кайлы, гашкӧ, кытыськӧ и тыдовтчас.

Алёша чеччыштас вӧв вылысь, повод сетас салдатлы. Каяс пу вылӧ. Салдат кольччас вӧв кутны. Вӧлӧс кутас малавны. Сэсся и седлӧ пытшсьыс кутас кималасӧн корсьысьны: оз-ӧ кыськӧ сёйны сюр. Ӧти сумка видлас: нинӧм абу. Мӧдӧс восьтас: тыртӧм. Коймӧдӧс восьтас: киас шедӧ сулея. Видлас: тыра. Дукыштас: чӧскыд дука. И горӧдас Алёшалы:

— Кай, кай, вылӧджык!

А сэк кості и чипыртас. Сулея бӧр местаӧ пуктас. Сумка бӧр пӧдлалас, кыдзи вӧлі. Сэсся зэв лӧсьыд лоӧ. Вӧв поводӧ кутчысяс. Алёша век на пу вылын. Лэччас пу вылысь. Салдат и юалас:

— Но, мыйкӧ тыдалӧ оз?

— Тыдалӧ эта весьтын кутшӧмкӧ би.

Алёша вӧв вылӧ пуксяс. Салдат кутас водзвылын мунны би весьтӧ. Алёша оз вермы вӧтчыны верзьӧмӧн. «Мый нӧ тайӧ лои, сэтшӧм ӧдйӧ кутіс мунны?»

Мунасны да мунасны. Кутас кывны пон увтӧм. Сэсся би тыдовтчас. Би дорӧ кутасны матыстчыны. Воас зэв джуджыд ӧграда. Пытшкас керка. Понъяс зэв ёна увтӧны ӧграда пытшкын. А ӧдзӧс игана. Салдат кутас игӧдчыны. Зэв дыр игӧдчас, некод оз восьты. Зэв ёна скӧрмас. И шуас:

— Ме пырала. Тіянлы звӧн петкӧдла!

Алёшалы шуас:

— Вай татчӧ ӧграда бокас вӧвтӧ сувтӧд. Ме вӧв вывсяньыс чеччышта ӧграда пытшкас.

Алёша вӧв сувтӧдас ӧграда бокӧ. Салдат вӧв вылӧ чеччыштас. Вӧв вывсянь ӧграда пытшкӧ чеччыштас. Кӧрт тувйӧ мундирыс крукасяс дай пӧлаыс косяссяс. Уськӧдчасны салдат вылӧ кык пон. Салдат пуртӧсысь кыскас зэв кузь пурт, сӧтыштас да ӧтик понлысь пельсӧ орӧдас. Мӧд понлы сӧтыштас коскас. Понъяс пышъясны. Сэсся салдат ӧграда ӧдзӧс восьтас:

— Алёша, лок пыр!

Алёша пырас вӧлӧн. Салдат Алёшалысь вӧв босьтас, картаӧ сюяс, зӧр сетас вӧвлы. Кутасны керкаӧ пырны. Зэв пӧрысь баба петӧ налы паныд:

— Кыськӧ зэв бур йӧз локтад? А ме нинӧм ог кыв.

Салдат и шуӧ:

— Дерт нин, тэ он кыв, пӧрысь ведьма! Ас коланінад небось кылан! Вай менсьым ӧдйӧджык мундирсӧ вур! Тэ пӧрысь ведьма вӧсна мундирӧс косялі.

Пӧрысь баба мундирсӧ босьтас, кутас вурны. Салдат и кутас пӧрысь бабалысь сёйны корны:

— Пӧрысь баба, вай мыйкӧ миянлы сёйны!

— Да миян, дитяяс, нинӧм абу сёйнытӧ. Кӧть мун пачсьыс видлы!

Салдат пач пӧдан восьтас. Пач тыртӧм. Сэсся кутас быдлаысь корсьны. Некытысь нинӧм оз сюр. Зэв ёна скӧрмас. Пӧрысь баба дінӧ локтас:

— Вай, колӧкӧ, мыйкӧ сёйны! А то юртӧ вот сӧта!

Пурт кыскас пуртӧсысь. Старука век нинӧм оз сет. Салдат скӧрмас, пуртӧн ырыштчас. А немӧй ныв и чуньнас индас мыйкӧ ен ув пельӧсысь. Салдат гӧгӧрвоас. Мунас ен ув пельӧсӧ. Аддзас стенысь ӧдзӧс. Восьтас ӧдзӧс, сэтӧні эм жаритӧм яй, дзодзӧг, графинын вина. Быдсӧн сёян-юан босьталас, пызан вылӧ пукталас. Вина графин пызан вылӧ тожӧ пуктас:

— Но, Алёша, лок жӧ пуксьы, ужнайтам!

Алёша пуксяс ужнайтны. Салдат кутас Алёшаӧс винаӧн юктавны. Алёша ӧтик румка юас, сэсся оз ю. Ичӧтика сёйыштас. Алёшалы зэв шог. Салдат зэв ёна сёяс, юас. И зэв варов:

— Алёша, тэ тай нӧ зэв омӧля сёян!

— Ме, — шуас, — пӧті нин. Унмӧй кутіс локны.

Салдат и шуӧ:

— Но тэ, Алёша, пукавлы, а ме корся места узьны.

Ӧтилаӧ пыралас, оз сьӧлӧм вылас во. Мӧдлаӧ пырас: аддзас зэв уна сабля, чер, ставыс вирӧсь. Салдат зэв ёна повзяс. Гӧгӧрвоас, мый тані морт виысьяс олӧны. Алёшалы нинӧм оз висьтав:

— Но, Алёша, вай каям чардакас узьны.

Чардакас кайӧ вӧлі туйыс посводзсяньыс. Каясны чардакӧ узьны. Алёша мыйӧн водас, пыр и унмовсяс. А салдатлӧн оз узьсьы. Вой зэв сэзь, югыд. Видзӧдӧ ӧшиньӧд. Локтӧны квайтӧн верзьӧмӧн. Салдатлӧн юрси сувтас. Пурт босьтас да ӧдзӧс дорӧ сувтас. «Мый лоан, лоӧ». Виччысьны кутас. Ӧградаӧ воасны. Старука петӧ налы паныд:

— Вот, — шуас, — воис кутшӧмкӧ салдат. Ӧграда ӧдзӧс жугӧдіс, менӧ чуть эз ви. Сёйны корис, да ме эг сет, а немӧйыд индіс. Быдсӧн яйястӧ сёйисны. Чардакын узьӧны. Салдатыс эськӧ гӧль, а мӧдыс озыр.

Керкаӧ пырасны. Пӧрччысьны кутасны и сёйны пуксьыны кутасны. Медічӧт пиыс оз пуксьы:

— Час, — шуас, — ме кайла, кыкнансӧ начка узигкостіыс.

Кайны кутіс. Ӧдзӧс восьтас, и юрыс мыччысяс. Салдат сӧтыштас голяас. Юрыс чеччыштас джоджас, тушаыс пос кузяыс бӧр усьӧ. Бара кутіс виччысьны мӧдӧс.

Бать виччысьӧ пиӧс ужнайтны. Пи век оз лок. Мӧд пиыс шуӧ:

— Зэв тай нӧ дыр оз лок. Час жӧ, ме кайла.

Кайны кутас. Салдат бара лӧсьӧдчас. Юр тыдовтчас: бара сӧтыштас. Юр усьӧ джоджӧ, туша бара исковтас улӧ.

— Но, — шуас, — кык юр уси. Коли нёль.

Сэсся коймӧд кутас кайны. Бара юрсӧ сӧтыштас. Сэсся нёльӧд кайны кутас, тожӧ сӧтыштас. Сэсся медыджыд пи скӧрмас:

— Мый нӧ тайӧ лои? Кытчӧ нӧ вошины? Зэв нӧ дыр кутісны овны. Час жӧ, и ме кайла.

Кайны кутас. Салдат толькӧ и виччысьӧ юр тыдовтчӧм. Юр тыдовтчас: бара сӧтыштас. Юр усьӧ. Зэв ыджыда лолыштас:

— Но, — шуас, — ӧні ӧтисьыд ог нин пов!

Бать виччысьӧ пиянӧс ужнайтны. Пиян век оз локны. Сэсся кутас кайны ачыс. Кокыс крукасяс ӧтик тушаӧ:

— Мый нӧ тайӧ пуктӧмаӧсь туй шӧрас?

Видлас: мыйкӧ небыдик. А салдат виччысьӧ, кор юр тыдовтчас. Юр тыдовтчас: салдат сӧтыштас. Юр усьӧ. Сэсся юръяс чукӧртас ӧтилаӧ, орччӧн:

— Алёша, чеччы! Ме мый вӧчи!

Алёша чеччас, видзӧдлас: квайт юр ӧтилаын.

— Мыйла нӧ менӧ эн чуксав?

— А тэнӧ кӧ чуксалі, тӧлкыс воши, кыкнаннымӧс виисны эськӧ.

Сэсся лэччасны керкаӧ. Салдат шуас старукалы:

— Вай миянлы висьтав, кӧн тіян эмбурныд, грабитӧм деньганыд.

Старука сетас ключ, петкӧдлас пӧгреб:

— Тані став деньганым.

Салдат восьтас пӧгреб. Шуас Алёшалы:

— Тэ сулавлы тані ӧдзӧс дорас! А то, кыкнанным кӧ пырам, старукаыд игналас пытшкас.

Салдат пырас пӧгребӧ. Алёша сувтас ӧдзӧс дорӧ. А немӧй ныв босьтас пищаль да Алёшаӧс лыяс. Алёшалы веськалӧ шляпаас. Салдат кылас лыйӧм шы, зэв ӧдйӧ петас пӧгребысь, револьвер кватитас, немӧй нылӧс лыяс. Немӧй ныв кулӧ. Сэсся пырас пӧгребӧ. Сэні куим бӧчка тыр деньга. Ӧти бӧчкаын зӧлӧта, мӧдын эзысь, коймӧдын ыргӧн. Салдат зӧлӧта деньга быд зептӧ сюялас, тыр, и сапӧг гӧлень тырыс. Сэсся и петас:

— Но, Алёша, сэсся тэ пыр. Мыйта колӧ, сы мында и босьт! Алёша пыралас, ичӧтика босьтыштас и петас. Сэсся салдат шуас старукалы:

— Сэсся миянлы туй инды гортӧ мунны!

Старука туй петкӧдлас. Алёша вӧв вылӧ пуксяс. И кутасны гортӧ мунны. Салдат кутас мунны подӧн. Деньга уна, быд зеп тыр. Мунасны да мунасны. Деревня кутас тыдавны. Алёша салдатлы шуас:

— Сэсся, салдат, прӧщай! Ме тэнсьыд тайӧ буртӧ ог вунӧд.

Вӧв кучкас и гӧнитас. Салдат кутас мунны надзӧникӧн. Деревняӧ воас, вӧв медалас гортӧ мунны. И ӧні олӧ-вылӧ.


Гижӧд
Салдат да рӧзбойникъяс
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижӧдӧ босьтіс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1