ВИДЗ ВЫЛЫН
Шонді лэччис. Регыд воймас, Уджлы сэсся талун пом! Дугдӧй, шойччӧй, кос ӧд доймас, Шойччӧг колӧ, кӧть морт том. Талун уджалім ми ёна, Асыв ытшким, куртім луна, Гожъя сэзь ӧд зарни дона, Мед кӧть омӧльтчам неуна. Видзӧд юръяс кутшӧм тшӧкыд, Турун веж, эз войтышт зэр; Дерт жӧ гожӧм эськӧ сьӧкыд, Да мый керан, тэрмась, вӧр! Турун артмас — ён шог чинӧ, Нянь ӧд сюрӧ, сӧмын ньӧб! Мортлы сёйны уна инӧ? Мича турунтӧг скӧт жеб. Пемді, воймис. Шоч нин олӧ... Оз и аски шойччӧд лун, — Гашкӧ зэрмас, чӧвтны колӧ, Мудзысь шойччӧдас мед ун!

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1