ЁМА


Йӧра сулаліс ыджыд. Сюръясыс зарниасисны асъя кыасянь, и чайтсис, мый эз кыаыс югзьӧд сюръяссӧ, а сюръяссьыс кыпӧдчисны зарниа-гӧрда югӧръяс да зырисны рытыввывлань лӧз пемыдсӧ.

Важӧн нин том нывбаба ӧтнас. Вӧрас — быттьӧ гортас, ставыс ки улын: вотӧс, тшак, чери, бурдӧдчан турунъяс. Уна нэм нин тан олӧ. Вунӧдіс, кымынысь пуяс вежлісны рӧмсӧ, кымынысь вӧр керка дзебсьывліс лым улӧ. Тӧвъяснас вӧвліс шуштӧм. Шутьлялӧ ывлаын тӧв, шаркӧдчӧны ӧшинь-ӧдзӧсӧ лым чиръяс, либӧ пашляк лыйсьӧ керка гӧгӧрса пуясӧ. Виччысис дыр тайӧ шуштӧминысь петкӧдысьӧс. Но некод эз лок, и вочасӧн велаліс овны ӧтнас.

Нянь кӧр вунӧма нин. Оз майшась сы понда. Олӧ. Пуяс шувгӧны керка весьтын — сёрнитӧ пуяскӧд. Тӧв таркнитас ӧдзӧсӧ — лӧньӧдӧ сійӧс. Сьӧлаяс велалісны, пуксьӧны пельпом вылас. Керка пельӧсын тшӧкыда килльысьлӧ ур котыр. А вӧлі ӧд коркӧ мӧд олӧм. Вӧліс мужик. Локтісны гулыд ягӧ арнас. Вӧрыс вӧлі Ыджыд лун кодь. Веськыд джуджыд пожӧмъяс пыкисны сӧдз енэжсӧ. Сьӧд нитш вылын чусалісны усьӧм коръяс. Увтасінын лӧз козъяс сайӧ сайӧдчисны родысь банйыштӧм кыдзьяс. Пӧкрӧв бӧрын мужикыс муніс вӧрӧ да эз лок. Ветліс корсьны, но муртса ачыс эз вош. Кольччис. Гуавтӧм мужикыс воліс быд вой. Зэв лёкӧн. Коркӧ брӧд ва, няйт паськӧма, коркӧ гырд да коль чужӧм-рожаа, коркӧ ош ку пиӧ гартчӧмӧн. Ӧні дугдіс повзьӧдчыны.

Со и тавой. Чеччис йӧра воль вылысь. Мужикыс пукаліс ӧшинь дорын да лӧня юис тшай. Пуксис орччӧн. Восьтіс синсӧ: керкаын некод абу, сӧмын воссьыштӧм ӧдзӧсӧд пырӧ ывла ыркыдыс.

Югдыштіс. Асыввылын, кузя нюжалысь увтасінын гӧрдаліс кыа. Нывбабасянь сажень дас ылнаын сулаліс ыджыд йӧра. Сюръяссяньыс кыпӧдчисны зарниа югӧръяс.


Гижысь: 
Гижӧд: 
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1