ГУСЯТОР


Урокъяс бӧрын ме да Ваня дзоньталам пу пыж. Кольӧм тулысын, ытва дырйи, вӧлі берег дорӧ тӧлыс ляскӧма. Ми аддзим да кыским. Паклюйтны да дзижавны коліс пыжсӧ. Гожӧмнас кутам ю кузя катлыны, ком вугравны. Водзын ме батьӧкӧд дзоньтавлі нин ассьыным пыжнымӧс. Та вӧсна тайӧ уджыс вӧлі тӧдса.

Камӧдчигад эгӧ казялӧй, кыдзи мыш сайсянь матыстчис Толик, Ванялӧн ичӧт вокыс.

— А ме тӧда, мый вӧчанныд, — шыасис сійӧ.

— Ичӧт на. Водз на тэныд быдторсӧ тӧдны, — ӧлӧдіс Ваня. — Мун гортӧ, пӧчыд корсьӧ вӧлі.

— Мед кольччас, — шыаси ме, — велӧдчас тшӧтш паклюйтчынысӧ. Пӧшти эштан выйӧ воим, кор меным дум вылӧ уси гусяторйӧй.

Кыски зептысь да небыдика тувкниті Ванялы пельпомас:

— Видзӧдлы.

— Зарада! — пыр жӧ ӧзйисны друглӧн синъясыс. — Кысь нӧ?

— Вай видзӧдла, — тшӧтш сюйсис Толик.

— Сюри, а тэныд, Толик, водз на татшӧмтор вылас видзӧдны. — Ме бӧр кӧсйи патронсӧ сюйны зептӧ, но Ваня дзайгыны кутіс. Вайлы пӧ аскиӧдз. Толик тшӧтш кисӧ нюжӧдӧ. Сеті ӧд, мед кык вокыд скупӧн менӧ эз шуны.

Сёрӧдз ми мошкоритчим ю дорын. Помалім пыж дзоньталӧм, лэдзлім ваӧ. И лои нимкодь, некыті эз мыччысь ваыс. Сэсся пыжнымӧс бӧр кыским косінӧ да лӧсьыда путкыльтім утъяс вылӧ.

Аскинас виччыси, кор Ваня бӧр сетас меным патронсӧ. А сійӧ чӧв олӧ, быттьӧ нинӧм эз босьтлы менсьым. Сюри стрӧка да, школа коридорын топӧді Ваняӧс:

— Вай, мися, патронсӧ!

— А-а, патронтӧ? — нюжӧдіс Ваня. — Вошис. Пос помӧ усис да эз сюр. Меным эз эскыссьы. Дзебис, тыдалӧ. Дӧзми да морӧсас кутчыси:

— Вай, мися, бурыд кӧ колӧ!

Но Ваня песовтчис, йӧткыштіс менӧ да котӧрӧн пырис классӧ. И буретш сэк триньӧбтіс звӧнок. «Сюрлан», — думышті ме парта сайӧ пуксигмоз. Весиг радлышті, кор урок вылын Анна Ивановна Ваняӧс корис кывбур висьтавны, а мӧдыс эз тӧд.

— Талун кольччас Ваня классӧ кывбур велӧдны, — шуис велӧдысь.

Урок, тайӧ вӧлі бӧръяӧн, помасис. Ваняӧс кольӧдісны, а ме сумкаӧс довкйӧдлігтыр петі школаысь. Ӧдва довга. Зэв дыша мунсьӧ. Юр весьтті лэбис вертолёт. «Пӧжарнӧй, тыдалӧ», — ас кежысь думышті да кежи юланьӧ пыжӧс видзӧдлыны. Век жӧ абу лӧсьыд сьӧлӧмлы: ӧд иган сайӧ пыри, виччысьтӧг батьӧлӧн ключыс сюри, лӧсяліс. Кӧсйи петкӧдлыны патронсӧ Ванялы и бӧр пуктыны местаас. А сійӧ — «воши пӧ».

Гортӧ пырӧмӧн тшӧтш пӧчӧ ропкыштіс ме вылӧ. Ас кадӧ пӧ он лок да, бара лоӧ шонтыны сёянсӧ. Сэсся панясигӧн нин юаліс:

— Ванятӧ эн аддзыв?

— Школаӧ кольлі.

— Воксӧ, Толясӧ, карӧ вертолётӧн лэбӧдісны да сійӧн юала.

— Толяӧс?

— Да, — вежсьӧм гӧлӧсӧн сёрнитіс пӧчӧй. — Кыськӧ патрон сюрӧма. Бипурйӧ шыбитӧма. Доналӧмсьыс лыйӧма, кокас веськалӧма. Некод налӧн вӧралысьыс абу, а кысь патроныс?

Менам киысь усис паньӧй.


Гижӧд: 
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1