* * *
Юмов тэнад висьталӧм — Маӧн кисьталӧм. Чӧскыд тэнад сывйыштӧм — Кывтӧ ньылыштмӧн. Сӧмын воас асылыс, Дасӧд часалас, Мунӧмыдкӧд вуныштас Тэкӧд дурыштӧм.
Гижӧд
Юмов тэнад висьталӧм...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1