* * *
А талун асылыс эз во... Ме чайті — петас зарни шонді, Ме кӧсйи аддзыны лӧз енэж И тэнӧ, менам муса морт. Но талун асылыс эз во. И тэнад радейтчӧм оз шонты, Юр весьтын сӧмын рудов эжӧд, И пельпом сайын — орӧм борд.
Гижӧд
А талун асылыс эз во...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1