* * *
Эн тэ лӧгав, эн тэ шогсьы, Олӧмыд кӧ пӧръялас; Шудтӧм лунӧ ланьт, эн ноксьы, Шудлун, эскы, бергӧдчас. Сьӧлӧм олӧ воддзаын. Ӧнъя дзугыль, шогыс кусӧ… Быдсӧ мунас регыд нин! А мый мунас, лоас муса!
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Эн тэ лӧгав, эн тэ шогсьы…
Жанр: 
Оригинал гижысь
Пушкин Александр Сергеевич
Оригинал ним
Если жизнь тебя обманет...
Оригинал гижан кад: 
1825ʼ во

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1