* * *
Эн шыблась кывнад, кыв вылад кӧть збой: Кыв овлӧ лэчыд, кыдзи лэчтӧм пурт. Но вермӧ бурдны пуртӧн вӧчӧм дой, А кывйӧн вӧчӧм дойыд нэм оз бурд.
Гижысь: 
Гижӧд
Эн шыблась кывнад, кыв вылад кӧть збой...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1