СЭТШӦМ ЛӦСЬЫД...
Кутшӧм лӧсьыд, долыд вӧлі... Тэ ӧд меным сэтшӧм муса! Тіпкис ыджыд зыкӧн сьӧлӧм: Ыргысь битӧ ӧд он кусӧд. Муслун биӧн чукйӧн тырим, Сьӧлӧм сьӧлӧмӧ кор пырис; Чужӧмӧс ме сэки пукті Тэнад еджыд морӧс вылад, Синсьым синва другысь чуктіс, Синва вӧлі югыд, мыла. Шӧвк дӧрӧм кӧтӧді тэнсьыд... Ачым аскӧд пӧся вензи: Кысь нӧ тайӧ? Кутшӧм синва? Кытчӧджык нӧ сійӧ инмӧ? Али муслун лои чукйӧн, Сьӧлӧм пытшкысь петӧ дзулькйӧн? Оз тӧр пытшкам сьӧлӧмкылӧм, Ортсӧ петӧ горыс сылӧн? Дерт жӧ, веськыда кӧ шуны, Муслун вӧлі вывті уна! Сы понда дзик петіс синва: Синмӧй пӧсь сьӧлӧмад инмис. Тэнӧ топӧді ме бердам, Ёна топӧді ме, дерт ӧд. «Тэнӧ радейта ме, ёртӧй, Васик нима муса мортӧй» — Бӧрдігтырйи меным шуин... Менам сьӧлӧм дзулькйӧн пуис. Окыштӧмыд би-пӧсь вӧлі — Ортсӧ чеччис менам сьӧлӧм Чӧскыд окышті ме окӧн: Воши тэнад курыд шогыд. Сьӧлӧмкылӧм ёсьмис-ёсьмис, А синваыд ставнас косьмис.
Гижысь: 
Гижӧд
Сэтшӧм лӧсьыд...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1