СМЕЛ ЛЭБАЧЬЯС


Кыдзкӧ ӧтчыд чукӧртчисны пипу раскын олысь лэбачьяс собранньӧ вылӧ, медым сёрнитыштны ыджыд коз пу йылын олысь сьӧд рака йылысь, коді вӧлі налӧн веськӧдлысьӧн. Ставӧн воисны ӧти кывйӧ, мый сійӧс важӧн нин колӧ вежны.

— Сьӧлӧмӧй пузьыны кутіс, — шуасис збой пыста, — менсьым дугдывтӧг вот корӧ, медым быд лун ваялі посни лёльӧясӧс сылӧн быдтасъяслы. А менам аслам семья эм. Ассьым челядьӧс колӧ вердны. Код вылӧ нӧ найӧс коля?

— Ме вылӧ бӧръя кадас усьласьны кутіс, — норасис пинькай, — пинялӧ сыысь, мый ог кывзысь сылысь, ог пыдди пукты сійӧс. А кыдзи нӧ ме верма сылысь быд шуӧмтор кывны, кор ола рас бокын да гежӧда аддзывла сьӧд ракаӧс.

— Нинӧм нин энӧ шуӧй, донаясӧй, збыльысь олӧм эз кут лоны, — пондіс сэні жӧ лыддьӧдлыны пелыськай. — Ме лои мыжа сьӧд рака водзын сыысь, мый быттьӧкӧ омӧля отсася идрасьны сылӧн горт гӧгӧрын. Кӧть эськӧ лун и вой зіля, ас гортӧ нин гежӧда куті волывлыны.

— Менсьым сьӧд ракаыд позйӧс кӧсйӧ рӧзӧритны, — бӧрддзис ябыр. — Скӧрмӧма сыысь, быттьӧкӧ менам быдтасъясӧй асланыс сьылӧм-ворсӧмнас сылӧн челядьыслысь унсӧ пальӧдӧны.

Унаӧн на сёрнитісны та бӧрын. Быд сёрнитысь лёкӧдіс сьӧд ракаӧс, мый сы веськӧдлӧм улын зэв сьӧкыд лои овны. Кывзіс-кывзіс сёрнитысьясӧс сюсь катша дай китшнитіс:

— Китш-котш! Нинӧм тіян оз артмы! Весьшӧрӧ чукӧртчинныд! Асьныд жӧ повзянныд сыысь, кор аддзанныд сійӧс. Син саяс сӧмын збояланныд.

Сэки тай ставӧн кыдзи уськӧдчисны катша вылӧ, муртса эз кокавны сійӧс. Ӧдва удитіс пышйыны собранньӧ вывсьыс. А медся ёна пыста збояліс.

Но друг кысянькӧ ыджыд тӧв ныр кыпӧдчис. Бордъяснас швачӧдчӧмӧн собранньӧ вылӧ воис ыджыд сьӧд рака:

— Крав, крав, крав! Мыйла нин татчӧ чукӧртчинныд менам юасьтӧг? Коді тіянлы тшӧктіс?

Ставныс повзьӧмысла шай-паймунісны. Сӧмын ӧтнас пыста шыасис:

— А ми, дона сьӧд ракаӧй, чукӧртчим, медым сёрнитыштны, кутшӧм козин дасьтыны тэнад нимлун кежлӧ.

— Но, но, — шуис пыстаӧс кывзӧм бӧрын сьӧд рака, — сёрнитӧй, колӧкӧ. А меным некор тіянлысь больгӧмнытӧ кывзыны.

Шуис да бордъяснас швачӧдчӧмӧн лэбис кытчӧкӧ аслас могӧн.

Та бӧрын пыр жӧ лэбачьяс юрнысӧ ӧшӧдӧмӧн чӧла разӧдчисны собранньӧ вылысь. Некод весиг эз казьтыштлы сюсь катшалӧн кывъяс йылысь. Вӧлі яндзим ӧта-мӧдсьыныс.


Гижысь: 
Гижӧд
Смел лэбачьяс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1