МЕДВОДДЗА БУКВАР


Миян грездын начальнӧй школаыс вӧлі орчча керкаын, Ӧсьӧ Ёгор ордын. Асьныс Ӧсьӧ Ёгор гозъя челядьыскӧд олісны войладорас. А лунвывса зэв кыпыд кык жырсӧ сетлісны школа улӧ. Ме сэки ог на вӧлі велӧдчы да завидьпырысь видзӧдлывлі Ивадорысь, Гаждорысь, Ервасьдорысь, Данямитьдорысь школаӧ волывлысьяс вылӧ.

Нывкаяс да зонкаяс водз асылын на чукӧртчылісны школаӧ, а сэсся звӧнок бӧрын пуксявлісны партаяс сайӧ. И пыр жӧ лолывліс чӧв-лӧнь. Кывлывліс сӧмын велӧдысьлӧн гора гӧлӧсыс да велӧдысьяслӧн вӧсни, нэриник гӧлӧса вочакывъясыс. А переменаяс дырйи нывкаяс да зонкаяс петавлісны ывла вылӧ да гораа чилзігдырйи пондылісны котравны ӧта-мӧд бӧрся. Ме пукалі бабкӧд гортын да жугыльпырысь мӧвпалі: кор нин бара веськала школаас.

Со тадзи жӧ ӧтчыд луншӧр бӧрын челядь разӧдчисны гортаныс. Ме петі ывла вылӧ гуляйтыштны. И друг аддзи южмӧм туй вылысь зэв мича картинаяса книга. Пыр жӧ босьті сійӧс киӧ да куті листавны. Мӧрччисны вежӧрӧ мича сэні рисуйтӧм паськӧма нывкаяс да зонкаяс, гортса пемӧсъяс, керкаяс, самолётъяс, пароходъяс. А на улын гырысь шыпасъяса кывъяс. Ме, дерт, лыддьысьны эг на куж. Но нимкодьпырысь видзӧді уна рӧма мича серпасъяс вылӧ. Сэки пырті мича небӧгсӧ гортӧ. Ыджыдджык вокъяс пыр и шуисны, мый тайӧ пӧ буквар — лыддьысьны велӧдчан небӧг — да кутісны висьтавлыны, мый сэтчӧ гижӧма. Рытнас мам удж вылысь воӧм бӧрын пыр и юаліс, кытысь нин пӧ татшӧм мича небӧгыс. Висьталі, мися, ывла вылысь аддзи. А ачым дугдывтӧг листала букварсӧ да нимкодяся мойд вылын кодь серпасъясӧн. Сідзи и воді сійӧ рытас узьны букваркӧд кутчысьӧмӧн.

А мӧд асывнас мам петкӧдіс тайӧ мича небӧгсӧ школаӧ. Кодкӧ пӧ, дерт жӧ, воштіс букварсӧ да ӧні майшасьӧмпырысь корсьӧ сійӧс. Дерт, небӧглӧн кӧзяиныс пыр и сюри. А ме ӧнӧдз помнита мича серпасъяса букварсӧ. Кымын небӧг кутлі сійӧ кадсяньыс аслам киясӧн. Но тайӧ букварыс ӧнӧдз кажитчӧ меным медся мичаӧн да пыр на казьтыла сы йылысь.


Гижысь: 
Гижӧд
Медводдза буквар
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1