ТУВСОВ ВОЙЯС ДА ЛУНЪЯС


Ёна и тэ мича да дона, тувсов войӧй. Кымын мортлысь вӧрзьӧдан сьӧлӧмъяснысӧ аслад мичлуннад да мелілуннад. Тэнӧ радейтӧны да пыдди пуктӧны олӧма йӧз и челядь. Мукӧд дырйи окота шуны: «Гажа тулысӧй! Югыд войясӧй! Мый дыра ми тіянӧс виччысим, лунъяссӧ и войяссӧ лыддим, унаысь казьтылім тіянлысь став мичлунтӧ, кодъяс йиджтысьлісны сьӧлӧм бердӧ кольӧм тулыссянь».

Тулыс! Тэ бӧрся, тӧдӧмысь, тэрмасьӧны татчӧ быд пӧлӧс гырысь и посни лэбачыс, кодъяс дыр кежлӧ торъявлісны миян вӧръясысь, ягъясысь, юясысь и тыясысь.

Варовмисны и миян пармаясын да каръясын тӧвйысь лэбачьяс. Кузь да скӧр тӧвсӧ коллялӧм бӧрын тулысыд налы торъя муса.

Тувсов войясӧй да лунъясӧй! Коді нӧ тіянӧс вунӧдас, сьӧлӧм бердысь вуштас? Тӧдӧмысь, оз сюр сэтшӧм мортыс, коді тіянӧс оз виччысь да пыдди пукты.

Тайӧ кадас окота тшӧкыдджыка сьывны, радейтны чужан мутӧ, мӧвпавны бурысь-бур думъяс, видзӧдлыны аслад олӧм вылӧ, писькӧдчыны водзӧ, бурланьӧ.

Сьӧлӧмыд кутас сьывны, кор аддзан кыдзи мыччысьӧ веж турун, заводитӧ быдмыны пуяс вылын коляоз, му веркӧсъясын мыччасны ассьыныс юрнысӧ гумъяс да гӧньӧяс, кодъясӧс ёна радейтӧны челядь, нывкаяс и зонкаяс. Веж паськӧмӧн вӧччасны коръя пуяс.

Виччысям тувсов гӧсьтъясӧс. И найӧ воасны, оз манитчыны. Лэбӧны енэжті, мудзӧмаӧсь кузь туй вуджигӧн, но сьылӧны, сетӧны гӧлӧсъяснысӧ. И налы праздник: выльысь локтӧны чужан муӧ, тӧдса тундраӧ, Печӧра да Эжва юяс бокӧ дзебсьӧм тыясӧ.

Дыр ми ӧвтам киясӧн шоныд муясысь воӧм гӧсьтъяслы, вермим кӧ, асланым пызан сайӧ пуксьӧдім, быд чӧскыд сёяннас вердім, сӧмын тай лэбачьяслӧн асланыс олӧм. Жвуньгӧны-лэбӧны тӧдса туйӧд, аскӧдныс войвылӧ вайӧны казьтылӧмъяс да шуда кад.


Гижӧд
Тувсов войяс да лунъяс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1