ТОПОЛЬ ВЫЛЫН ПОЗ


Сыктывкарса ӧти улича бокын уна во быдмис кык вожа джуджыд тополь. Мыйӧн воас тулыс да лышкыд шонді мӧдас шонтыны топольлысь уна лыда посни вожъяссӧ, мыччысясны гыж пасьта веж коръяс. Вочасӧн найӧ ыдждасны и асланыс паськӧмӧн вевттясны пусӧ ставнас.

Буретш татшӧм каднас тополь вылӧ мӧдісны лӧсьӧдны ассьыныс поз чавкан гозъя. Уджалісны лун, уджалісны вежон, мыйсӧ сӧмын эз кыскавны позъяс зіль чавканъяс. Быдтысигкежланыс бур и патера лӧсьӧдісны. Топольлӧн паськыд да сук коръясыс быд боксянь тупкисны позсӧ, зэрысь и кӧдзыдъясысь видзисны.

Татшӧм уджалӧм бӧрын шойччыштны эськӧ позис, но кадыс тэрмӧдлӧ: энь чавканлы колӧ ӧдйӧджык пӧжны позйӧ пуктӧм негырысь колькъяссӧ, айыслы тӧждысьны аслас пӧдруга вӧсна, вердны сійӧс, видзны, медым некод эз пакӧстит чавканпиянӧс.

Топольсянь неылын сулалысь керка дорсянь кыз бӧжа руд кань унаысь нин матыстчыліс кык вожа пу дорӧ. Сылы окота вӧлі чӧсмасьыштны чавканпиянӧн, но пу вылас кыпӧдчыны век жӧ эз лысьт. Чавкан гозъя кыпӧдлісны сэтшӧм шум, каньлы пырысьтӧм-пыр ковмыліс эновтчыны аслас кӧсйӧмъясысь да лёк мӧвпъясысь.

Кыдзкӧ ӧти асылӧ кань казяліс, мый позйын пукалысь чавканлӧн пӧлыс дыр кежлӧ лэбзьылӧ муяс вылӧ корсьны сёян.

Чавканпияныслӧн батьыс муртса удитіс лэбзьыны сёянла, каньлӧн ӧзйисны синъяс, ачыс эз тӧдлы, кыдзи лэчыд гыжъяс отсӧгнас мӧдіс шаркӧдны-кайны пу вылӧ.

Тайӧс казяліс позйын пукалысь, пиянсӧ видзысь энь чавкан, смела уськӧдчис кань вылӧ, а ачыс ыджыд гӧлӧсӧн горзӧ, отсӧг кодъяссянькӧ корӧ, тшӧктӧ мездыны руд рӧзбойникысь.

Буретш сэки тополь дорті лэбзис тӧдтӧм чавкан, гӧгӧрвоис, мыйын делӧыс, бордъяснас тэрыба шенасигтырйи недыр кежлӧ лэбзьыліс и аскӧдыс вайӧдіс отсӧг: дасысь унджык чавканӧс.

Каньлы позйӧдзыс зэв нин вӧлі матын. Гашкӧ, кывсӧ нин нюліс, но сы гӧгӧр мисьтӧма да скӧра горзӧмӧн мӧдісны лэбавны отсӧг вылӧ воысьяс. Ӧні нин кань ачыс повзис, чеччыштны тополь вывсянь эз лысьт, кокъяссӧ поліс чегны. Табанитігтыр ӧдйӧ мӧдіс лэччыны.

Чавкан котыр ещӧ на яра мӧдісны усьласьны сы вылӧ. Кор муӧдз коли метра-мӧд, кань ӧдйӧ чеччыштіс и мӧдіс пышйыны гортас, чавканъяс ылӧдз на колльӧдісны сійӧс.

Та бӧрын руд кань ыліті кытшлаліс кык вожа джуджыд тополь, эз лысьт матыстчыны пу дорас.

Чавкан гозъя важ моз ӧтсӧгласӧн ваялісны пияныслы сёян, видласны найӧс, медым некутшӧм пакӧсьт накӧд эз ло.


Гижӧд
Тополь вылын поз
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1