* * *
Тэ эн коль кок туйтӧ, и ме корся тэнӧ быдлаысь. Дзоридз чукӧрын тэ, гашкӧ, лэбач борд шыын... Ме тӧда — тэ кӧнкӧ матын и мекӧд век. Шондіыс тай оз и мыччысьлы быд пӧрйӧ, но ӧд эм.
Гижӧд
Тэ эн коль кок туйтӧ...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1