ӦТИ КЫВЙӦ ЭЗ ВОНЫ


Джуджыд мыр вылын пукаліс кань кодь юра, гӧгрӧс синъяса, небыд гӧна сюзь да вӧрӧдіс пельяссӧ. Талун сійӧ торъя скӧр вӧлі. Войбыд кыйсис, кытшлаліс став тӧдсаинъяссӧ, но ни ӧти шырӧс ни лэбачӧс кутны эз вермы.

— Гу-гу... Гу-гу... — вомтырнас равзӧ ыджыд синъяса, сувтса пеля сюзь.

Кӧть луннас синъясыс сылӧн омӧля аддзӧны, а сӧдз енэжысь аддзис югыд шондіӧс да, пыр и заводитіс кевмысьны енэжӧд кытшлалысьлы.

— Шондіӧй-мамӧй, доналӧм чужӧмӧй, ӧдйӧджык сывды лымсӧ. Кутшӧм кокни лоӧ эськӧ меным кыйсьыны, кор мыччысясны видзьяс, лудъяс. Ни ӧти шыр либӧ сьӧдбӧж сэк оз дзебсьывны эськӧ меысь. Тӧвся лунъяснад кымынысь ковмыліс пыкны тшыгсӧ.

— Гу-гу... Гу-гу... Он ӧмӧй кыв, шондіӧй-мамӧй, менсьым норасьӧмсӧ?

Шонді руньгӧ-мунӧ аслас туйӧд, быттьӧ оз и казяв сюзьӧс.

Вӧрса олысьлысь кевмысьӧмсӧ кылісны матігӧгӧрын тривкъялысь кӧчьяс. Найӧ, дерт, эз лысьтны матыстчыны лэчыд гыжъяса сюзь дінӧ. Тӧдӧны, мый сійӧ вермас вӧчны, и ылысянь мӧдісны горзыны:

— Шондіӧй-мусаӧй! Эн кывзысь тэ тайӧ тӧлктӧм лэбачыслысь. Сывдан кӧ регыдъя кадӧн лымсӧ, кыдзи ми кутам дзебсясьны зверъясысь еджыд паськӧмнаным?

Тайӧ каднас буретш таті лэбӧны вӧлі сьӧла гозъя. Найӧ кылісны кузь пельяслысь горзӧмсӧ да мӧдісны ошкыны найӧс:

— Кӧчьясӧй тугъя бӧжъясӧй, табъя кокъясӧй, ми тіян дор. Шондіыс лымсӧ крута кӧ сывдас, миянлы дзик мат лоӧ. Ӧні ми вой кежас репам джуджыд лым пытшкӧ да быттьӧ шебрас улын узям, шоныд и небыд. Эн кывзы тэ, шондіӧй, выжыв сюзьыслысь. Кӧчьяслысь кывзысь да дыр на эн сывды лымсӧ.

Пуксис пу вылӧ гӧрд синкымъяса, смоль сьӧд гӧна тар, ӧвтыштіс мича бӧжнас, мӧдіс кывзыны, мый йылысь варовитӧны кӧчьяс да сьӧлаяс.

— Тэ кыдзи мӧвпалан, тар? Кад абу на шондіыслы лымсӧ сывдыны? — юаліс сылысь энь сьӧла.

— Ми, тар котыр, тіян моз лым пиын узьлам да шойччам. Жаль, дерт, татшӧм оланін воштыны. Но ми эськӧ лоим зэв радӧсь, ӧдйӧджык кӧ сылі лымйыс.

— Мыйла? — ӧтпырйӧмоз горӧдісны кӧчьяс.

— Воис таръяслы койтан кад, гажа тувсов праздник. Миянлы лӧсьыдджык гажӧдчыны лым улысь петӧм лудъяс да эрдъяс вылын.

Ён нырнас пӧрысь пуӧ дыр клёнӧдіс гӧрд чышъяна сизь, быттьӧ кузнечаын уджалӧ.

— Сизьӧ чойӧй, нолтӧ вочавидз, бурджык абу, кор муяс вевттьысьӧмаӧсь лымйӧн? — юаліс сылысь тар.

— Меным таысь пӧсь ни кӧдзыд. Мед сӧмын сісь пуыс унджык вӧлі да кынӧмӧй пыр вӧлі пӧт.

Зыксьысьяс дорӧ матыстчис ичӧтик ласича, вӧрса зверъяс пиысь медся ичӧт олысь. Сійӧ сыналыштіс гыжъяснас еджыд пасьсӧ да тэрыба мӧдіс висьтавны:

— Вот йӧйясыд! Кодсюрӧ тіян пиысь абу рад гажа тулысыслы? Ме кымынысь нин кайлі мыр вылӧ да сьылі-шутьлялі тулыс матыстчӧм йылысь!

Сюзь кыліс ласичалысь гӧлӧссӧ да бара мӧдіс горзыны шонділы, коді буретш вӧлі сы весьтын:

— Кылан, шондіӧй-мамӧй! Некодлы эн эскы. Менсьым, тарлысь да ласичалысь сӧмын кывзысь да ӧдйӧджык пармаясысь, видзьяс вылысь нюлышт став лымсӧ. Гу-гу... Гу-гу... Кылан?

Скӧрмис шонді, чужӧмыс лои ещӧ на донджык.

— Эн велӧдӧй менӧ! Ачым тӧда, кор да мый колӧ вӧчны. Кымын миллион во нин кытшлала енэжӧдыс, а некод на менӧ эз велӧдлы. Быдторлы аслас кад.

Та бӧрын тшӧкмунісны-ланьтісны зычитысьяс. Сідзи ӧти кывйӧ эз и воны.


Гижӧд
Ӧти кывйӧ эз воны
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1