КОР ТОРЪЯВЛАН ГОРТСЬЫД


Чужан муад тай быдлаӧ веськавлан, быдлаӧ волан.

Вӧлі ме и Москва бердса ӧти шойччан керкаын. Медводдза лунъясас кажитчис, мый татшӧм лӧнь да гажа местаыс абу некӧн. А тані и збыльысь лӧсьыд да кыпыд: ыджыд да мича парк кытшалӧ шойччысьяслысь оланінсӧ. Быд сикас пуяс быдмӧны сэні. Клумбаяс вылын да туйяс пӧлӧн быдмӧны уна пӧлӧс дзоридзьяс. Кӧть вӧлі октябр тӧлысь нин, найӧ пыр на абу воштӧмаӧсь ассьыныс мичлунсӧ.

Парксянь неылын, кыр горулас, шлыввидзӧ гӧгрӧс ты. Лун и вой ызгӧ ичӧтик плӧтина, коді юкталӧ тысӧ ваӧн. Векньыдик кӧрт пос юкӧ тысӧ кык пельӧ. Надзӧник, ньӧти тэрмасьтӧг, ва веркӧс вывтіыс кывтӧны гылалӧм коръяс.

Пелысь пу вылын со ӧшалӧны яр гӧрд вотӧсъяс, кодъясӧс абу на удитӧмаӧсь кокавны лэбачьяс. Сувтыштлан пу дорас, и мыйлакӧ дум вылад усьӧ аслад чужан муыд, кӧні быдмӧны татшӧм жӧ мича пелысьяс.

Туй бокас коръяс улӧ дзебсьӧма кык кока еджыд шляпаа тшак. Он нетшышт сійӧс, а сӧмын нюмъёвтан. И мыйлакӧ дзик пыр дум вылад усьӧ бара жӧ аслад рӧднӧй парма — ягъяс, шыльыд видзьяс, сёнъяс и расъяс, кытысь гожӧмнас да арнас ваялін не ӧти кӧрзина тшак да вотӧс.

Косьмӧм коз вылӧ пуксьӧма гӧрд чышъяна сизь. Клёнгӧ нырнас пу кузя, уджалӧ кыдзи зіль кузнеч. Думъясыд бара вайӧдласны аслад чужан муӧ, тӧдса вӧръясӧ, кытысь татшӧм серпасъяссӧ аддзывлан быд пӧрйӧ, кор петалан вӧр-ваӧ.

Муртса на векньыдик туй кузя удитан вӧчны воськов-мӧд, коз вылӧ шаркнитас-каяс пушкыр бӧжа ур.

— Цок-цок-цок, — некымынысь шуас вӧрса олысь, гашкӧ, чолӧмалас тэнӧ, а колӧкӧ и видас ловзьӧдӧмсьыс.

Вӧлі кӧ быттьӧ ӧні ме гортын, колӧкӧ, вӧравны тшӧкыда ветлывлі, татшӧм жӧ тэрыб да кузь бӧжа уръясӧс паныдалі.

— Цок-цок... — бара шыасис ичӧтик звер, сэсся воши сук лапъяс костӧ. Ме сулалі да дыр на видзӧді дзормӧм коз вылӧ.

Ты дорын пукаліс чери кыйысь, мича паськӧма, кык вугыршатя. Тӧдӧмысь, орчча шойччан керкасьыс. Черисӧ кӧть оз лэптав, а чужӧм вылас радлуныс!

И выльысь, кымынӧдысь нин, дум вылӧ волісны асланым чери кыян местаяс Эжва да Сыктыв юяс вылын.

Став тайӧ аддзылӧмторъяс бӧрас мыйлакӧ аслад чужан муыд, гортыд, семьяыд да ёртъясыд кажитчӧны ещӧ на донаджыкӧсь.

Ӧти тӧдса морт, кор воис кад мунны гортас, шуис меным: «Тані лӧсьыд да гажа, а гортын ещӧ на бурджык».


Гижӧд
Кор торъявлан гортсьыд
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1