КӦЧЬЯС ДА РУЧЬЯС

«Олісны-вылісны руч да кӧч... Ручлӧн вӧлі йи чом, кӧчлӧн — пу чом. 
Тулыс воис да ручлӧн йи чомйыс сылі... Руч кутіс вӧзйысьны кӧч ордӧ:
«Кӧчӧ-чойӧ, вай лэдз чомъяд!..» (Коми мойдысь).
Кӧчьяс нэм чӧжныс сьӧкыда овлісны, Кын пипу йирлісны, кос турун сёйлісны... Ручьяс лышкыда, кокньыда вывлісны, Вир-яйсӧ кӧчьяслысь юлісны, Ӧтарӧ тшӧглісны. Кӧчьясӧс нэм чӧжныс йӧй туйӧ пуктісны. Ручьяс, наянъяс, бур туйӧ олісны. Кӧчьяс ас йӧйлуннас ручьясӧс вердлісны, Ручьяс кӧч трудӧн овлісны. Кӧчьяс нэм чӧжныс повлісны, Узьӧм ни олӧм эз тӧдлыны. Ручьяс эз зэв и тӧждлыны, «Пӧт и код» кынӧмӧн овлісны. Кӧчьяс вӧліны унаӧн лыднас. Ручьяс — этшаӧн, сӧмын сюрс вылӧ ӧтик (Унанад он тшӧг!). Кӧчьяс донтӧминик кунаныс вештысьлісны, Вуз-вот ручьяслы мынтывлісны. Ручьяс «дона» кунаныс ёна ошйысьлісны, Зэв вылӧ асьнысӧ сы кузя пуктылісны. Кӧчьяс «гӧннаныс» вӧліны еджыдӧсь, Пытшкӧс вир-яйнас лым вывсӧ гӧрдӧдлісны. Ручьяс — мӧдарӧ: ортсынас «гӧрдӧсь», Пытшкӧснас нӧ — еджыдӧсь, кынӧсь (Яйнысӧ пон оз сёй пежъяслысь). Кӧчьяс веськыда овлісны, Ас трудӧн кынӧмпӧт перйисны. Ручьяс чукыльӧн наяна вылісны, Йӧз трудӧн тшӧглісны. Кӧчьяс котравлісны став кокнас «чорыда», Лым пиӧ пыдіӧдз мӧрччӧдлісны. Ручьяс ассьыныс туйнысӧ (киподсӧ) Кузь бӧжнас шыльыда чышкылісны. ................................................................ Но ӧтчыд сідз, кӧч туйӧд мунігӧн, Ручыд-ий капканӧ шедӧ Дай кевмысьны кӧчыдлы кутас: «Кӧчӧ-чойӧ, мезды вай»... ................................................................ Кӧчлӧн вӧлі пу чом, Ручлӧн — йи чом. «Тулыс» воис — Ручлӧн йи чом сылі, Кӧчлӧн пу чомйыд дзонь коли... Ручьяс сылӧм йи чом дорын бӧрдӧны, Важ олӧмнысӧ казьтывлӧны. Кӧчьяслӧн дзоньвидза сулалӧ чом, Асьныс талун олӧны-вылӧны... Пом... ______________________________ Кодъяс нӧ ручьясыс? Кодъяс кӧчьясыс?
Гижысь: 
Гижӧд
Кӧчьяс да ручьяс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1