КАНЬ, РУЧ, КӦИН ДА ОШ


Важӧн олісны-вылісны старик гозъя. Налӧн вӧлі зэв дыш да горш кань. Гӧтырыс и шуӧ стариклы:

— Джагӧд либӧ ну кытчӧкӧ каньтӧ, а то олӧм сы вӧсна абу.

Стариклы жаль вӧлі джагӧдны каньӧс: катӧдіс сійӧс вӧр керкаӧ и колис сэтчӧ. Овмӧдчис кань вӧр пывсянын, олӧ ӧтнас — жыруйтӧ.

Ӧтчыд вӧр керка дінӧ локтіс руч, аддзис каньӧс да и шуӧ:

— Кысь тэ и кутшӧм звер?

— Ме — Котапей Котапеевич, — став зверъяс вылын начальник.

Руч шуӧ:

— Менӧ верӧс сайӧ он босьт?

— Босьта, — шуӧ кань, — пондан кӧ менӧ вердны да юктавны.

Муніс руч кань сайӧ верӧс сайӧ, и нырсӧ лэптӧмӧн вӧрті пӧкаживайтӧ да ошйысьӧ. Вот сылы паныдасис кӧин и юалӧ:

— Мый нӧ тэ, ручӧ-чойӧ, сэтшӧм долыда да тшапа ветлӧдлан?

— Ме муні верӧс сайӧ. Мужикӧй менам Котапей Котапеевич — став зверъяс вылас начальник.

— Оз-ӧ позь мем аддзӧдлыны Котапей Котапеевичӧс, — шуӧ кӧин, — либӧ кӧть син пӧлӧн сы вылӧ видзӧдлыны?

— Оз позь, — шуӧ руч, — сійӧ зэв скӧр. Лёк ру шӧрӧ кӧ веськалан, юртӧ саблянас керыштас.

— А тэ висьтав, ручӧ-чойӧ, Котапей Котапеевичыдлы, мый ме, Лупша-багатыр, кӧсъя сылы служитны медасьны да бура кута кывзысьны.

— Ладнӧ, — шуӧ руч, — висьтала Котапей Котапеевичлы, мый Лупша-багатыр служитны вӧзйысьӧ, но сӧмын меж туша вай гӧснеч вылӧ.

Мунӧ руч нырсӧ лэптӧмӧн водзӧ да ошйысьӧ. Сылы паныд локтӧ ош.

— Мый нӧ, ручӧ-чойӧ, сэтшӧм долыда да тшапа ветлӧдлан?

— Ме муні верӧс сайӧ. Мужикӧй менам Котапей Котапеевич — став зверъяс вылас начальник.

— Оз-ӧ позь мем аддзӧдлыны Котапей Котапеевичӧс, — шуӧ ош, — либӧ кӧть син пӧлӧн видзӧдлыны сы вылӧ?

— Оз позь, — шуӧ руч, — сійӧ зэв скӧр. Лёк ру шӧрӧ кӧ веськалан, юртӧ саблянас керыштас.

— А тэ висьтав, ручӧ-чойӧ, Котапей Котапеевичыдлы, мый ме, Перша-багатыр, кӧсъя сылы служитны медасьны да бура кута кывзысьны.

— Ладнӧ, — шуӧ руч, — висьтала Котапей Котапеевичлы, мый Перша-багатыр служитны вӧзйысьӧ, но сӧмын ӧш туша вай гӧснеч вылӧ.

Вот кӧин да ош вайисны кӧсйӧмторъяссӧ: кӧин — ыж туша, а ош — ӧш туша да пуктісны ӧтилаӧ, кань оланінсянь неылӧ. Сэсся ыстісны кӧчӧс корны каньӧс да ручӧс, а асьныс дзебсисны: ош кайис пу йылӧ, а кӧин дзебсис пу вуж улӧ да лыс лапъясӧн вевттьысис.

Кань да руч мӧдісны локны, каньлӧн бӧжыс чургӧдчӧма вывлань. Ош аддзӧ сійӧс пу йывсянь да кӧинлы шӧпкӧдӧ вомгорулас:

— Аддзан, Лупша-вок, ачыс абу и зэв ыджыд, а сабляыс мый кузя и синъясыс кутшӧм скӧрӧсь.

А кӧиныд лыс лапъяснас вевттьысьӧма да нинӧм оз аддзы.

Вот кань матыстчис тушаяс дінӧ мыйӧн аддзис свежӧй яйтӧ, уськӧдчис сэтчӧ да кутіс сійӧс нетшкыны, ачыс мурзӧ да шуалӧ: «М-а-а-ло, м-а-а-ло!»

Ош бара шӧпкӧдӧ вомгорулас кӧинлы:

— Аддзан, Лупша-вок, кутшӧм сійӧ горш? Ӧш тушаыд да ыж тушаыд сылы этша на кажитчӧма, кылан шуалӧ: «мало, мало». Но, ӧні миянлы сысянь бур оз ло.

Кӧин кылӧ каньлысь мурзӧмсӧ, но асьсӧ сійӧ оз аддзы, лыс лапъясӧн вевттьысьӧма да, а сылы зэв окота кӧть эськӧ син пӧвнас видзӧдлыны Котапей Котапеевич вылӧ. Сійӧ ньӧжйӧникӧн пондіс вештавны лыс лапъяссӧ ас вывсьыс. Каньыд кыліс, мый пу дінын кодкӧ кутіс кышӧдчыны. Сійӧ чайтіс, мый сэні шыр котралӧ да кыдз тай уськӧдчас лыс лапъяс дінӧ и веськаліс кӧин чужӧм вылӧ. Кӧин чепӧсйис да юртӧг-садьтӧг гортас. Кань ачыс повзис да чепӧсйис пуӧ, буретш сійӧ пуас, кӧні вӧлі пукалӧ ошкыд. Ош аддзис, мый каньыд сы вылӧ локтӧ да веськыда пу йывсянь чеччыштіс муӧ и сэтшӧма шнёпкысис, ӧдва и лолыс коли.

Коркӧ сэсся та бӧрын ӧтлаасисны ош да кӧин, тӧлкуйтны ас костаныс:

— Тӧдан, Перша-вок, — шуӧ кӧин, — менсьым Котапей Котапеевичыд муртса став чужӧм кучикӧс эз куль.

— А менӧ, Лупша-вок, сэтшӧма пыркӧдіс Котапей Котапеевичыд, мый ӧнӧдз на став гырк пытшкӧсӧй висьӧ.


Гижӧд
Кань, руч, кӧин да ош
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1