ГУЛЮЯС


Абу некутшӧм шог гортса гулюяслӧн, быд тулыс быдтысьӧны, паськӧдӧны рӧдвужсӧ. Гулю пара олӧны шыч ни рач, кыдзи шань гозъя, некор зыкӧ оз волывлыны. Кор чужӧны налӧн пияныс, батьыс и мамыс вердӧны поснияссӧ ӧтвылысь. Кӧтӧдасны зобъясас муяс вылысь чукӧртӧм кӧйдысъяс. Кор небзяс сёяныс, сӧмын сы бӧрын сетасны позйын пукалысьяслы. Тулыссянь арӧдзыс гулю гозъя кык-куимысь удитасны быдтысьны. Позсӧ вӧчӧны пыр ӧти местаӧ, сюся видзӧдӧны, медым сэтчӧ эз веськавны каньяс, либӧ катшаяс да ракаяс, кодъяс радейтӧны пакӧститчыны.

Кор быдмасны гулюпиян, эновтасны познысӧ. Сэки гулю гозъя лоӧны прӧстӧсь и тшӧкыда тапикасьӧны улича вылын, кургӧны-ворсӧны ӧта-мӧдныскӧд. Кор кутас локны машина либӧ пон казялас найӧс, лэбачьяс жбыркнитасны сарай вылӧ.

Аръявылыс энь гулю бара кутіс нуӧдны ассьыс верӧссӧ му вылӧ, кытысь и турун кӧйдыстӧ позьӧ уна аддзыны. Лэбзьылам пӧ, тасянь ӧд абу ылын.

Ӧдйӧ и воисны тӧдса местаӧ. Муртса удитісны пуксьыны, казялісны сэтысь матӧ комын гулюӧс, кодъяс котралісны ытшкӧм му вывті, тэрыба кокалісны тусьяс.

— Кытысь нӧ ті татчӧ воинныд унанас? Эн-ӧ нин карысь? — юалісны гулю гозъя тӧдтӧм лэбачьяслысь.

— Ми ог карын, ог сиктъясын олӧй, а пармаын.

— Вӧрын и оланныд? Абу гажтӧм? И зверъясысь онӧ полӧй? — шензисны гортса гулюяс.

— Сэні и олам. Сёям пу кӧйдысъяс, чӧскыд да юмов вотӧсъяс, быдтысям и узьлам пуяс вылын. Миян и паськӧмным тіянысь торъялӧ и асьным гырысьджыкӧсь ті серти, — висьталіс пемыд морӧса вӧрса гулю, кодлӧн голя бокас тыдаліс кык еджыд пас. Кокъясыс да нырыс гӧрдоватӧсь.

— Тусьсӧ, буракӧ, радейтад жӧ, со кутшӧм зіля кокасьӧны тэнад ёртъясыд, — бара сёрни панісны гортса гулюяс.

— Ми гос чукӧртам: регыд ылі муясӧ ковмас лэбзьыны. Ми ӧд тӧвъям Крымын либӧ Кавказын. Кор воас тулыс, бӧр локтам татчӧс вӧръясӧ, кыдзи курорт вылӧ.

— Ми тай нӧ тані олам, некытчӧ огӧ мунӧй.

— Тайӧ ті, а ми эськӧ войвылад кынмим. Зэв пӧ кӧдзыд тані тӧлыс.

— А вот ми кӧдзыдсьыд ньӧти ог полӧй, велалім нин.

Вӧрса гӧсьт мыйкӧ кӧсйис на та вылӧ вочавидзны, но аддзис туй кузя мунысь мортӧс да тэрыба лэбзис му помын сулалысь пушкыра пожӧм вылӧ. Сы бӧрся эновтісны мусӧ и мукӧд лэбачьяс да дзебсялісны пуяслӧн сук лапъяс костӧ.

Эз повзьыны туй кузя мунысь мортысь сӧмын гортса гулюяс. Найӧ зіля мӧдісны кокасьны да шмонитны вӧрса гулюяс вылын.

— Но и полысьӧсь найӧ, пищальтӧм мортысь пышйисны. Ещӧ ошйысьӧны, ми пӧ вӧрын олысь лэбачьяс.


Гижӧд
Гулюяс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1