ДАНИЛА


Таво тулысыс воис водз. Зэрышталіс лым сылігас да ю ойдігӧн. Сэсся кӧдзалыштіс-ыркнитліс йи кылалігӧн. Но регыдӧн пуксисны шоныд лунъяс. Шондіыс вильыша нюмъяліс да чуксаліс став ловъя ловсӧ ывла вылӧ.

А нывка-зонкаяслы колӧ пукавны классын. Бур, мый велӧдчан воыс помасьӧ, бӧръя лунъяс нин коли школаӧ котравны.

Талун мӧдӧд урок бӧрын виччысисны историяысь велӧдысьӧс, Анна Ивановнаӧс. Триньӧбтіс нин звӧнок, но Анна Ивановна эз лок урок вылас. Сы пыдди пырис школаса директор да шуис:

— Анна Ивановна висьмӧма, вежнысӧ некодӧн. Тіян прӧст кад, верманныд ывлаӧ петавны.

— Ура! — горӧдіс Ваня директор петӧм бӧрын. — Вай лэччылам ю дорӧ.

Зонкаяс ставӧн гузьӧбтісны классысь. Ставӧныс витӧн и эм — Вася, Данила, Ваня, Миша да Саша.

Школа коридорӧд котӧртӧмыс, тыдалӧ, гораджык лои. Весиг физичка ассьыс класс ӧдзӧссӧ восьтіс да ӧлӧдіс, мед пӧ лӧньджыка олім.

Ю дорӧдз школасянь лоӧ верст джын. Гожӧмнас юыс пӧшти дзикӧдз косьмылӧ. А ӧні бура ыджыд на, кӧть эськӧ ямӧма нин.

Таладор берегыс крут, ваыс сэні джуджыд. А мӧдарыс алькӧс, зэв паськыда да кузя лыа кӧсаыс мунӧ.

Ваня видліс кинас васӧ:

— Коді абу полысь, пыралам ваас. Мӧдар берегас вуджалам.

Полысьӧн Васьӧ эз кӧсйы лоны. Саша тшӧтш жӧ лӧсьӧдчис вартчыны. Миша шуис, кок чуньӧй пӧ доймӧ. Васьӧ ас кежысь думыштіс: «Китруйтӧ, ю дорас котӧртігӧн тай эз чот». Сӧмын Данила веськыда висьталіс:

— Ме ог. Бара висьма, кӧдзыд на ваыс.

— Эк тэ, слабак, — дивитана видзӧдліс сы вылӧ Ваня да ызӧбтіс ваас.

Данила и збыльысь вӧлі медся жебӧн зонкаяс пӧвстын. Сійӧ велӧдчис бура. Но физкультураысь тройка вӧлі, да и то физрук жаляддза оценкасӧ пуктыліс. Данила тшӧкыда висис.

Саша вӧтчис Ваня бӧрся. Васьӧ пӧрччысис да тшӧтш пырис юас. Морӧсӧдз лои ваыс. Тувсов ваыс абу на удитӧма шонавны да сотыштіс яйсӧ.

Ваня да Саша сынісны ю шӧрас нин. Васьӧ заводитіс вӧтчыны на бӧрся. Ю шӧрӧдзыс бура ылын на, а эбӧсыс бырны кутіс, лолыс тырис. Видзӧдліс водзын вартчысьяс вылӧ.

«Ог во», — ас кежсьыс мӧвпыштіс Васьӧ да бӧр косіс. Этша нин эськӧй коли таладор берегӧдзыс, но ки-коксӧ йӧрсӧн кутіс. Найӧ омӧля кывзысьӧны сылысь. Васьӧ мый вынысь зілис вартчыны. Сэсся друг юрнас бердліс ва пытшкас. Бырснитіс-петіс да горӧдіс:

— А-а!

Таладорӧ кольысь зонкаяс казялісны Васьӧлысь пикӧ воӧмсӧ. Миша котӧртіс берег пӧлӧн да чуксаліс отсӧг.

Данила аддзис Васялысь ю вылын бультыкасьӧмсӧ. Ачыс эз тӧдлы, кыдзи пӧрччысис да уськӧдчис ваас. Пон моз вартчӧмӧн матыстчис Вася дорӧ. Вася кутчысис Данилалы пельпомас. Тадзи кыкнанныс воӧдчисны берег дорӧ.

Кӧть эськӧ ваысь петӧм бӧрын пыр жӧ пасьталісны кос паськӧмсӧ, дыркодь пиньясыс зяткакылісны. И медым ӧдйӧджык шонавны, весиг котралыштісны. А Васьӧ ки-коксӧ зырышталіс, медым вирыс бурджыка ветлас.

Данила, кор уськӧдчис ваас, эз думайт, мый вермас висьмыны, мый вермас тшӧтш вӧйны. Сылы татшӧм мӧвпыс и юрас эз волы. Бӧрвылас нин повзис, ас кежсьыс мӧвпыштіс, мый висьмас кӧ да мамыс кывлас ваӧ пыралӧмсӧ, вичмас сылы видӧмыс.

А Васьӧ думыштіс, мый Данилаыс, вӧлӧм, абу слабак. Сійӧ ёна повтӧмджык мукӧдысь.

Тайӧ кадсяньыс Васьӧ да Данила кутісны ёртасьны.


Гижӧд
Данила
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1