БУР СЬӦЛӦМА ДРУГ


Кузь тӧвнас Володялы унаысь усьлывлӧ дум вылас гажа гожӧмыс. Кутшӧм сэки лӧсьыд да шоныд. Мыйӧн пуксяс июнь, лунъясыс лоӧны кузьӧсь, войясыс югыдӧсь. Абу и окота гортад пырны. И школаӧ оз ков мунны, быдса куим тӧлысь позьӧ шойччыны.

Володялы гожӧмыс ещӧ и муса сійӧн, мый быд вой сійӧ узьлӧ веранда вылын. Керкаас дыр кад узьлӧм бӧрын тані сылы кажитчӧ вӧвлытӧм лӧсьыдӧн. Ывласянь ӧвтысь сӧстӧм сынӧдыс, сирень да льӧм пу дорысь локтысь чӧскыд дукыс отсалӧны вӧтлыны детина дінысь лунтырӧн чукӧрмӧм став мудзсӧ.

Асывъяснас Володя дыр кывзӧ лэбачьяслысь сьылӧмсӧ. Пышкайяслы, пыстаяслы любӧ жӧ тайӧ местаыс. Пуксяласны сирень да льӧм пу вылӧ, ӧта-мӧд вежмӧн мӧдасны гажӧдны ывла вывсӧ, а колӧкӧ, татшӧм мичаасӧ сьылӧны тшӧтш и веранда вылын узьлысь детинкалы.

Быд тӧв Володя лӧсьӧдӧ сирень куст дорӧ лэбачьяслы столӧвӧй. Водз асывнас петкӧдас сэтчӧ сёян, бордъя котырлы сиас бур аппетит, ӧвтыштас кинас и бӧр пырас керкаас.

Лунтыр оз вешйывны пыстаяс, пышкайяс сирень куст дорысь. Кокасьыштасны мыйкӧ дыра, сэсся бӧр пуксяласны асланыс радейтана местаӧ да дыр сьыласны.

Сьӧкыд эськӧ вӧлі лэбачьяслы тӧвся кӧдзыд да турӧб лунъясӧ, эз кӧ вӧв налӧн бур сьӧлӧма друг Володя. Тӧв чӧжнад детина сэтшӧма велалӧ лэбачьяс дінас, аддзас кӧ на пиысь кодӧскӧ мӧдлаысь, тӧдас эськӧ. Урокъяс вылын и то найӧ унаысь усьлӧны дум вылас.

Бур вӧчӧмтӧ тай быдӧн пыдди пуктӧны да донъялӧны, весиг лэбачьяс. Гожӧмнас, кор нин найӧ быдтысьӧны, волывлӧны татчӧ. Пырысьтӧм-пыр пуксяласны град йӧрӧ, заводитасны быдмӧгъяс вылысь кокавны гагъясӧс, лёльӧясӧс. Асьныс пӧттӧдзыс сёясны и позъясын пукалысь пияныслы сьӧрсьыныс нуасны сёянсӧ.

Володя видзӧдӧ тайӧ варов котыр вылас да нимкодясьӧ. Оз кӧ аддзыв лэбачьясӧс дырджык, пондас майшасьны.

Арнас, кор пышкайпиян пондасны нин лэбавны, мамыс унаысь вайӧдлас найӧс сирень куст вылӧ, быттьӧ кӧсйӧ висьтавны налы: «Эн вунӧдӧй тайӧ местасӧ. Мыйӧн дзескыд лоӧ сёяннытӧ корсьны, сідзи и тӧдӧй, тайӧ керкаас олӧ миян бур друг, коді некор оз вунӧд петкӧдны тіянлы сёян, отсалас уна лэбачлы медся сьӧкыд кадас».


Гижӧд
Бур сьӧлӧма друг
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1