АСЛЫМ
Дерт, олӧмыслысь ӧд он тывйышт ни он кут, А овны колӧ сідз, мед лунъяссӧ тэ ордйин. Морт киын ыджыд власьт — ас киад аслад шуд, Тэ восьлав сӧмын сідз, эз нитшсяв мед ас ордым. Ӧд весиг сімӧ ёль, кор воштӧ ассьыс туй, Сэк ковтӧм сылӧн ва: он веськӧд горш ни нинӧм. Тэ олӧм гысьыс эн, эн некор бокӧ уй, Тэ — морт, а абу гыч, код олӧ нюйтаинын.
Гижысь: 
Гижӧд
Аслым
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1