АЛИМЕНТ ЧАСТУШКАЯС

(Нывъяслӧн сьыланторъяс)


І


Быдӧн ӧні тӧдӧ, мый лоӧ «алимент». Тайӧ алиментыс зэв эськӧ буртор да, сӧмын зонъяслы алиментыс озджык сьӧлӧм вылӧ во. Сы вӧсна нывъяс мукӧддырйи серавлӧны зонъяс вылас дай частушкаяс алимент йывсьыс сьылӧны...


Ӧтчыд окалі ме зонмӧс,

Садьтӧг повзис коньӧр зон:

Тайӧ окалӧмсьыд, шуӧ,

Кага кӧрым перъян он?


Муса Васюк, мыйла пышъян?

Мыйла аскодьтӧ он чайт?

Васюк шуӧ: ог кӧ пышйы,

Лоас сетны уна шайт!


Войдӧр нывъяс дінӧ мунны

Зонлӧн тэрыб вӧлі кок.

Ӧні мырдӧн сійӧс коран,

Судысь полӧ да оз лок!


Важӧн зонлы лӧсьыд вӧлі,

Ӧні нывлы воис кад.

Мукӧддырйи мукӧд зонмыс

Ваӧ пырны весиг рад!


Шондібанӧй Петрованӧй,

Дона Петюк, муса зон,

Регыд кага тэныд вая:

Ассыд питӧ вердан он?


ІІ.


Унджык нылыслы абу эськӧ зэв долыд, кор найӧ сьӧктасны. Норасьӧны найӧ зонъяс вылад.


Ванюк окасигас кайтліс:

Тэтӧг ӧти лун ог ов!

Нӧксӧ курыштіс да шуис:

Мем пӧ татшӧмыд оз ков!


Ӧкмыс тӧлысь бӧрын мусук

Менам вежсис, лои мӧд.

Кага кӧрым куті корны, —

Ме пӧ тэнӧ ог и тӧд!


ІІІ.


Дерт татшӧм мусукъясыдлысь бурӧн нинӧм он босьт, кӧть сэсся каганад тшыглы кув. Лоӧ судӧ пырны кага кӧрым перйыны.


Эн на, зонмӧ, ёна серав,

Сӧвет власьтлӧн эм на суд!

Мый ме кора, регыд сетан:

Татшӧм ӧні тэнад шуд!


Зонкӧд суд водзӧ ми пуксим,

Зонлӧн чужӧмъясыс гӧрд;

Судлӧн шуӧм сэтшӧм лои:

Ассьыд кагатӧ пӧ верд!


Мыйла соссян, муса Пашук?

Судыс аддзас, коді бать.

Коркӧ иславлін тэ бура,

Ӧні кыскав сэсся дадь!


ІV.


Алимент судитӧм бӧрас долыдджык нин лоӧ нывъясыдлы. Сэки найӧ ещӧ на ёна шмонитлӧны да эльтлӧны зонъяссӧ.


Уна мусук Колюк видзис.

Быд во кага, сӧмын верд.

Кага кӧрым вылас, Колюк,

Зіля уджав да эн бӧрд!


Быд лун няньсӧ изӧ-изӧ

Миян Ӧльӧ, мельник пи.

Мельник Ӧльӧ ордӧ мунам

Алиментла ставным ми!


Пинжак вурӧм вылӧ Якӧ

Деньга чӧжис куим во.

Кага кӧрым сэсся мынтіс,

Пинжак вурӧмъяс эз ло!


Лыдтӧг мусукъяссӧ видзліс

Ягдор сиктса Алтомон.

Ӧні лыдӧн сэсся сетӧ

Налы мусукасян дон!


Ассьыс овсӧ Ёгор вежис:

Ме пӧ абу ӧні ме!

Маръя горзӧ: кага кӧрым

Зэв на бура мынтан тэ!


Пемыд инӧ Гриша пуксис,

Кага вердны эз кӧ куж.

Коді судлысь кыв оз кывзы,

Сылы петкӧдласны пуж!


Тэкӧд, муса алиментӧй,

Нывлы воис оландыр.

Мед жӧ тайӧ алиментыс

Некор му вылысь оз быр!


V.


Казьтывлӧны мукӧддырйи судсӧ и, прокурорсӧ и, милициясӧ и, некодӧс оз вунӧдны. Алимент йывсьыс судитчӧмыс пыр на налы кыдзкӧ тешӧн кажитчӧ


Суддя бӧрдӧ. Мый нӧ лоин?

Воши, шуӧ, менам юр.

Быд лун кагаясӧн мырся,

Некыдз батьясыс оз сюр!


Ыджыд дивӧ судын лои:

Ӧти кага — куим бать.

Куим пытшкас кыдзкӧ сюри

Еджыд тоша Спира дядь!


Кодьсянь лои менам кага,

Ачым корсьысьны ог кут.

Батьсӧ корсьны судлы тшӧкта,

Миян сы вылӧ и суд!


Прокурор дінӧ ме муна:

Отсав меным, прокурор!

Прокурор мем лючки шуис:

Став законыс нывъяс дор!


Тэ, милиция, мый узян,

Ассьыд службатӧ он тӧд?

Алименттӧ ӧдйӧ перйы,

Меным киӧ деньга сет!


Закончукӧрысь мем лыддис

Делегатка сэтшӧм кыв:

Коді кага вайны кужӧ,

Абу омӧль сійӧ ныв!


VІ.


Веськыда кӧ шуны, мукӧд нылыс (шочиник жӧ эськӧ да) ачыс корсьӧ алиментсӧ, ачыс вӧтлысьӧ зонъяс бӧрся. Оз позь став нывсӧ ошкыны. Эмӧсь и на пытшкын шогмытӧм, яндысьтӧм аньяс. Татшӧм алимент корсьысь нылыс зэв удал.


Быд вой ветла, мусук корся.

Сизим мусук менам эм.

Нинӧм повны, позьӧ овны:

Ставныс мынтысясны мем!


Мам оз тшӧкты зонкӧд узьны.

Нинӧм, мамук, тэ он тӧд!

Зонкӧд узя, кага лоас,

Сӧмын деньга зептад лӧд!


Гӧлькӧд кутчысьлі ме ёна,

Кага сы вылӧ эг гиж.

Гижи батьӧн озыр мортӧс,

Гӧлькӧд судитчыны дыш!


Ӧтчыд служащӧйӧс кутлі,

Ставыс лои сэсся шань.

Ӧні мича платтьӧ новла,

Быд лун сёя еджыд нянь!


Оз кӧ радейт менӧ зонмыс,

Пуа сылы самӧкур.

Самӧкуртӧг, кода суртӧг

Алиментъясыс оз сюр!


Ӧгрӧ кага кӧрым перйӧ,

Кага кӧрым перъя ме.

Тэ дор висьтала ме, Ӧгрӧ,

Ме дор, Ӧгрӧ, висьтав тэ!


Гижӧд
Алимент частушкаяс

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1