ПЕТУК ДА ИЗКИ


Олӧ-вылӧ петук. Петуклӧн сарай дорас изки эм. Бариника изны воас. Петук пырас керкаас. Бариника изкисӧ пышйӧдас. Сэсся петук петас — изкиыс абу. Вӧтчас да вӧтчас, да вӧтчас, изкисӧ мырддяс. Воас да бара сарай дорас тувъялас. Сэсся бара бариника изны воас. Петук пырас. Бариника бара изкисӧ пышйӧдас. Петук бара вӧтчас да вӧтас. Изкисӧ мырддяс. Ваяс да бара сарай дорас тувъялас. Бара коймӧдысь бариника воас изны. Бара изки пышйӧдас. Петук вӧтчас да вӧтчас. Ош паныд сюрас. Ошлысь юалас:

— Тэныд бариника эз паныд сюр?

— Эз.

— Ошанӧй, ошанӧй! Он-ӧ меным рушкуӧ пыр?

— Пыра.

Петук вӧтчас да вӧтчас. Кӧин паныд сюрас.

— Кӧинанӧй, кӧинанӧй! Он-ӧ менам рушкуӧ пыр?

— Пыра.

Петук вӧтчас да вӧтчас. Бариникалӧн керкаыс воис. Кык ӧшинь костас пуксяс.

— Кекерукку! Бариника, вай изки.

Бариника шуас: тайӧс пӧ колӧ картаад йӧртны. Эсся картаас йӧртасны.

— Ош да кӧин петӧ, став мӧссӧ сёйӧ.

Аскинас видласны, немся мӧс абу.

— Тайӧс тай нӧ вӧв стаяад колӧ йӧртны, мед зураласны, да кулас.

Аски найӧ чеччасны, да немся вӧв абу. Ош да кӧин сёясны.

— Тайӧс тай пӧ колӧ ыж гидад йӧртны, мед таляласны, да кулас.

Аскинас чеччасны, да немся ыж абу.

— Тайӧс тай пӧ ӧшмӧсӧ колӧ йӧртны, мед пӧдас.

Ӧшмӧсас йӧртасны. Петук шуас:

— Ош да кӧин, петӧ, став васӧ юӧ.

Аскинас лэччасны да немся ва абу.

— Тайӧс тай пӧ колӧ идзас стогъяс пытшкад йӧртны да ӧзтыны.

Петукӧс йӧртасны. Петук шуас:

— Ош да кӧин, петӧ, сітанъяссьыд ваястӧ лэдзӧ.

Ош да кӧин ваяссӧ лэдзасны. Аскинас лэччасны: идзас стог абу сотчӧм. Петук каяс да бариника кык ӧшинь костас пуксяс.

— Кикируку! Бариника, вай изки.

— На, чультӧм, тэысь, тыдалӧ, он мын.

Петук кокыштас изки да мунас. Ӧні олӧныс-вылӧныс.


Гижӧд
Петук да изки
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Гижӧдӧ босьтіс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1