* * *
Мӧдлапӧлын тшын тыдалӧ. Мый тшын? — Пан тшын. Мый пан? — Лёк пан. Мый лёк? — Пӧльӧ лёк. Мый пӧльӧ? — Макля пӧльӧ. Мый макля? — Джи макля. Мый джи? — Чадӧ джи. Мый чадӧ? — Ёді чадӧ. Мый ёді? — Вурд ёді. Мый вурд? — Бур вурд. Мый бур? — Никыль бур. Мый никыль? — Ва никыль. Мый ва? — Ем ва. Мый ем? — Пыстӧм ем.
Гижӧд
Мӧдлапӧлын тшын тыдалӧ...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1