МЕДВОДДЗАЫСЬ ЛЭБЗЬЫЛӦМ


Лун шӧр гӧгӧр парма шӧрӧ дзебсьӧм сикт весьтті лэблывліс ыджыд самолёт. Куим ёрт, Шурӧ, Васьӧ да Ваньӧ, нарошнӧ виччысьлывлісны тайӧ кадсӧ. Медводз пӧттӧдз купайтчывлісны сикт бердті визувтысь юын, а сэсся пуксьывлісны джуджыд кыр йылӧ да син доймытӧдзныс видзӧдісны енэжӧ, кытчӧдз эз тыдовтчыв ыджыд самолётлӧн сэтшӧм тӧдса мыгӧрыс.

Некод на зонкаяс пиысь эз пуксьыв самолётас. Но куимнанныслы вӧлі зэв окота кыпӧдчывны енэжӧ. Сэтчӧ жӧ Шурӧлӧн Микайлӧ ыджыдджык вокыс вӧлі лётчикӧн. И зонкаяс помтӧг кывзывлісны Шурӧыслысь вок йывсьыс висьтъяссӧ, кодъясӧс сійӧ панлывліс самолёт лэбӧм бӧрын. Ваньӧ сэки вомсӧ паськӧдӧмӧн да лов шысӧ кутӧмӧн дзоргывліс Шурӧ вылӧ. Синъясыс кольчаяс кодьӧсь лолывлісны. Сылы сідзи и кажитчис, быттьӧ эз Шурӧлӧн вокыс, Микайлӧыс, а сійӧ ачыс пукаліс самолёт штурвал сайын. И весиг вӧтӧ нин кутіс уськӧдчывлыны самолётӧн лэбалӧмыс.

Ӧтчыд Шурӧ да Васьӧ матыстчисны Ваньӧ дорӧ кыдзкӧ зэв нин чӧла да видзчысьӧмпырысь. Ваньӧ пыр жӧ гӧгӧрвоис, мый тайӧ абу сідз-тадз. И збыльысь, Шурӧ кыскыштіс нырнас да шуис Ваньӧлы:

— Кӧсъян самолётнад лэблыны?

— Дерт жӧ, кӧсъя! — ыджыда лолыштіс Ваньӧ.

А Шурӧ чӧв олыштіс, сюся читкыртліс синъяссӧ да водзӧ кутіс висьтавны:

— Тэнад пӧчыд зэв чӧскыд кӧвдумъяс пӧжалӧ. Кӧсъян кӧ лэблыны самолётӧн, быд лун кутан гортсьыд вайны со эсійӧ кыдз пу горсъяс кык кӧвдум. Тӧлысь мысти тэла волас самолётыд да качӧдлас сынӧдӧ. Сӧмын некодлы нинӧм эн висьтав да эн кыйӧдчы, а то нинӧм оз артмы.

Ваньӧ сідзи и вӧчис. Быд лун кутіс кыскавны пӧчыслысь кык кӧвдумӧн да кольны найӧс зонкаясӧн вӧчӧм дзебасӧ — ӧтка кыдз пу горсйӧ. А ачыс сэк кості лыддис лунъяссӧ, кор нӧ коляс дыр виччысяна тӧлысьыс да сыла волас самолётыс, коді кыпӧдлас зонкаӧс сынӧдӧ.

Этша лун нин колис тӧлысь помӧдзыс. Сэк жӧ Ваньӧлы окота вӧлі тӧдны, коді нӧ эськӧ пӧчыслысь чӧскыд кӧвдумъяссӧ сёйӧ. Ӧтчыд сійӧ бара пуктіс гортсьыс вайӧмторсӧ кыдз пу горсйӧ, а ачыс кутіс пельӧс сайсянь кыйӧдчыны.

Сыысь, мый аддзис Ваньӧ, дзугыльмыліс сьӧлӧмыс. Друг кыськӧ тыдовтчисны Шурӧ да Васьӧ, сюся видзӧдлісны гӧгӧрбок да матыстчисны кыдз пу дінӧ. Шурӧ сюйліс кисӧ горсъяс. А сэсся зонкаяс босьтісны морт ӧти кӧвдумӧн да вомтырнас няклялігтырйи мӧдӧдчисны вадорлань. Ваньӧ эз вермы терпитны, гораа горӧдіс да пондіс вӧтчыны ёртъяс бӧрсяыс:

— Ті нӧ мыйла пӧръясянныд? А ме чайті, мый збыльысь кодъяскӧ енэжсяньыс кӧвдумъясысла волывлӧны!

Шурӧ да Васьӧ эз виччысьны, мый Ваньӧ ёртныс кыяс найӧс, да мед кыдзкӧ правдайтчыны, вувзьысисны сы вылӧ:

— А тэ ачыд мыжа! Оз ков вӧлі кыйӧдчыны. Самолётыд ӧд и збыльысь волас. Но миянӧс кыпӧдлас сынӧдӧ, а тэнӧ оз. Сы вӧсна, мый лётчикыд кыйӧдчысьястӧ оз радейт.

И оз ӧд, вӧлӧмкӧ, Шурӧыд да Васьӧыд пӧръясьны. Некымын лун мысти, кор зонкаясӧн шуӧм тӧлысьыс прӧйдитіс, сиктбердса медся паськыд да мольыд видз вылас и збыльысь пуксис самолёт. И сэтысь петіс Шуриклӧн Микайлӧ вокыс. А сыкӧд локтӧмаӧсь кутшӧмкӧ геологъяс асланыс зэв сюсь инструментъясӧн сиктбердса пармаыслысь озырлунъяссӧ тӧдмавны. Шурӧыд Микайлӧ ыджыд воксяньыс та йылысь водзвыв вӧлӧм тӧдӧ да сійӧн Васьӧ ёртыскӧд и ворсӧдчыштісны Ваньӧыскӧд.

Геологъяс сэк кості ректісны самолётысь ассьыныс кӧлуйнысӧ, а Микайлӧ гӧграліс самолёт гӧгӧр. Ваньӧ эз вермы терпитнысӧ да матыстчис Микайлӧ дорӧ, кодӧс аддзывліс сиктӧ сылӧн корсюрӧ волігъясӧн. Зонка муртса эз синва сорӧн висьтав тӧдса лётчиклы, кыдзи Шурӧ да Васьӧ асланыс ёрт вылын жӧ сералыштісны. А сылы ӧд сэтшӧм окота енэжас кыпӧдчывны.

Микайлӧ нюмъялӧмсорӧн кывзіс Ваньӧӧс, сэсся зэв гораа серӧктіс, чӧв олыштіс да шуис:

— Но и трустъяс! Кыдзи тэнӧ пӧрйӧдлӧмаӧсь! Мый сэсся вӧчан тіянкӧд? А тэ ӧд сідзтӧ кӧ и збыльысь нажӧвитін самолётад билеттӧ. Вай чукӧстлы ассьыд ёртъястӧ, да ме кыпӧдла тіянӧс енэжӧ.

Ваньӧ эз виччысь татшӧмтортӧ да нимкодьпырысь гораа кутіс чуксавны Шурӧӧс да Васьӧӧс, кодъяс неылын жӧ гартчисны.

Сійӧ, мый аддзыліс Ваньӧ сиктвесьтса енэжӧ кыпӧдчылӧм бӧрын, сэтшӧма вӧрзьӧдіс сылысь сьӧлӧмсӧ, мый сэсся быдса тӧлысь чӧж зонка та йылысь быдӧнлы висьтавліс. Шензьӧдіс Ваньӧӧс, кутшӧм ичӧтӧсь енэжсяньыс сиктса керкаясыс, дзик истӧг кӧрӧб кодьӧсь. Сикт бердті визувтысь паськыдкодь юыс кажитчис ичӧтик, оньӧстӧм шорӧн. А йӧзыс петкӧдчисны кутшӧмкӧ чутъясӧн.

Верстяммӧм бӧрын Ваньӧ унаысь на кыпӧдчыліс енэжӧ, но медводдза лэбзьылӧмыс медся ёна тшукис сылӧн паметьӧ.


Гижысь: 
Гижӧд
Медводдзаысь лэбзьылӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1