МАМТӦМ НЫВ ДА МАМА НЫВ


Олӧны-вылӧны гозъя. Налӧн ныв вӧлі. Мамыс кулӧ. Батьыс тьӧтка ваяс. Тасьті-пань мыськӧм ваӧн вердны кутасны нылӧс. Ӧтчыд тьӧтка ыстас шӧрт тӧб пожъявны нылӧс. Шӧрт тӧб пожъялас, да шӧрт тӧб и вӧйӧ. Шӧрт тӧб вӧйӧ, карнаннас крукалас да крукалас — некыдз оз сюр. Каяс да тьӧткаыслы висьталас. Тьӧтка шуас:

— Ме тэнсьыд ловтӧ босьта, мун кыдз гажыд шӧрт тӧб лэпты.

Ныв лэччас да ваас сунгысяс. Сунгысяс, да зэв мича улича воас. Мунас да, мунас да, ма шор воас. Матӧ оз чуньышт, оз крукышт. Водзӧ мунас да, нӧк шор воас. Нӧктӧ оз чуньышт, оз крукышт. Водзӧ мунас да аддзас — тӧв йылын ичӧтик керка бергалӧ.

— Керка, керка, сувтлы!

Керка сувтас, да первой ем вылӧ лоӧ тувччыны, да вӧлись пос вылас воас. Сэсся керкаӧ пырас. Керкаын васа тьӧтка пукалӧ.

— Тьӧтка, тьӧтка! Менам шӧрт тӧбйӧй вӧйи!

Васа тьӧтка шуас:

— Менсьым кӧ ӧкмыс кычипи пывсьӧдан, ме тэныд бур вӧча, да и шӧрт тӧб аддзан.

Ныв кычипи босьтас, пывсянӧ лэччас да зэв лӧсьыда да небыда пывсьӧдас, сэсся каяс. Васа тьӧтка сылы ичӧтик ящик сетас да шувас:

— Тайӧ ящик горт дінад веж луг вылӧ ну да восьты, сэсся шӧрт тӧбйыд сюрӧ.

Ныв мунас, да бара нӧк шорыд волас, ма шорыд волас, сэсся горт весьтас воас да гортас каяс. Веж луг вылӧ мунас, ящик восьтас. Ящикысь зэв ыджыд, зэв мича керка петас. Керкаӧ пырас, керкаын шӧрт тӧб да зэв уна эмбур.

Тьӧткаяс локтасны видлыны, да мӧд лун ассьыс нывсӧ мӧдӧдасны шӧрт тӧб пожъявны. Ныв лэччас, шӧрт тӧб нарошнӧ вӧйтас, мамлы каяс висьтавны. Мам шуас:

— Мун, бур ныв, шӧрт тӧбла суныштлы.

Ныв лэччас да суныштас. Улича вылӧ воас, сэсся ма шор воас, ма крукалас да чунялас. Сэсся нӧк шор воас, нӧк крукалас да чунялас, сэсся керка воас. Керкаӧ пырны кутас, да оз лысьт ем вылӧ сувтлыны. Кыдзкӧ дырӧн пырас да васа тьӧткалы висьталас:

— Менам шӧрт тӧб вӧйи.

— Ӧкмыс кычипи кӧ пывсянын пывсьӧдан, шӧрт тӧб аддзан.

Ныв кычипи шердынӧ пуктас да шердйигтырйи пывсянӧ лэччӧдас. Пывсянын корӧсь діннас ӧкмыснансӧ швачкӧдас. Васа тьӧтка сылы сетас бура ыджыд ящик, тшӧктас нуны да восьтыны. Гортлань ныв мунас, да ма шор дінын да нӧк шор дінын бара чунялас да крукалас. Гортас воас, ящик восьтас. Ящикысь би петас, да важ (горт) керкаыс сотчас.


Гижӧд
Мамтӧм ныв да мама ныв
Жанр: 
Гижан кад: 
Мойдысь: 
Гижӧдӧ босьтіс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1