КЫК КОР


Ыджыд кыдз пу йылын мукӧд коръяс пӧвстын быдмисны ӧтлаын кык кор. Ӧти вожысь вӧлі петӧмаӧсь. Но мукӧд коръясыс ас костаныс олісны тӧлкӧн-ладӧн, эз пинясьлыны, эз ыршасьлыны ӧта-мӧд выланыс, эз дивитлыны орччӧн быдмысь коръясӧс мыйыськӧ, а сӧмын меліа шӧпкӧдчылісны ёрта-ёртныскӧд. Весиг медся ыджыд тӧвъяс дырйи эз скӧрмывлыны асланыс вокъяс да чойяс вылӧ.

И тайӧ орччӧн быдмысь кык корйыслы эськӧ овны ас костаныс бур вокъяс моз. Ӧд ӧти пу-мам найӧс быдтіс да вердіс. Но, мыйлакӧ, найӧ некор эз лӧсявлыны. Пыр дузъявлісны мыйыськӧ ёрта-ёрт выланыс.

— Кыдзи нӧ он дӧзмы тэ вылӧ, кор аслад паськыд мышнад сайӧдан шонді югӧръяссӧ да та вӧсна ме пыр кельыдджык да кельыдджык куті лоны, — мыжаліс ӧти корйыс мӧдсӧ. А мӧдыс эз жӧ ныжджык вӧв:

— А тэ жар лунъясӧ, кор лолыштнытӧ нинӧмӧн, нарошнӧ тупкан меысь тӧврусӧ да он сет ыркӧдчыштны. Сідзи кості и лоӧ косьмыны.

И тадз быд лун асывсяньыс заводитӧны пинясьны ас костаныс кык кор, мыйӧн сӧмын ыргӧн тасьті кодь шондіыс кутас мыччысьны ылі вӧртас сайсянь. Сьӧд вой улас тай лӧньлывлӧны жӧ-а. Налы ӧд сідзжӧ колӧ уннысӧ веськӧдны.

А мукӧд коръяс ас костаныс меліа вашкӧдчигмоз кывзӧны орччӧн быдмысь кык корлысь пинясьӧм-вензьӧмсӧ да шензьӧны-дивуйтчӧны, мыйла тайӧяс ӧтув оз вермыны овны.

Пондылісны эськӧ ӧтчыд миритӧдны ас костаныс орччӧн быдмысь коръясӧс. Но мӧдъясыс тай кыдз уськӧдчасны, кыдз тай лёкысь кутасны шпорӧдчыны-шенасьны:

— Энӧ суитчӧй миян костӧ! Ми асьным тӧдам, кыдзи овны ас костын!

Та бӧрын мукӧд коръяс сэсся эз нин сюйсьывлыны орччӧн быдмысь кык корлӧн вензьӧмъясӧ. Мед пӧ олӧны, кыдзи кӧсйӧны. Тадзи кӧ пӧ нин воӧ налы сьӧлӧм вылас.

И кык кор нӧшта на ярджыка кутісны вензьыны ӧта-мӧдныскӧд, кор аддзисны, мый найӧс некод оз торк. Лун-лун пинясьӧны да мыйыськӧ дивитӧны ӧта-мӧднысӧ. И оз казявны ни помтӧм-дортӧм лӧз енэжыслысь мичлунсӧ, ни яръюгыд шондіыслысь нюмсерсӧ, ни лэбачьяслысь асывсянь рытӧдзыс дзользьӧмсӧ, ни небыдик гожся зэрлысь ыркӧдыштысь войтъяссӧ, ни чардбилысь пельтӧ чунӧдан шыяссӧ.

Сідзи со лунысь-лун и прӧйдитӧ на дінті олӧмыс став аслас мичлуннас. Мукӧд коръяс кӧть тӧдлісны и мичлунсӧ, и радлунсӧ, и мелілунсӧ. А тайӧяс нинӧм эз казявлыны. Тадзи тӧдлытӧг воис ар. Зарни рӧмӧн вевттьысисны кыдз пулӧн коръясыс. Найӧ прӧщайтчисны ӧта-мӧдныскӧд, аттьӧалісны ёрта-ёртнысӧ гожӧмбыд ӧтвылысь тӧлкӧн-ладӧн олӧмысь да чӧла кышакылӧмӧн гылалісны му вылӧ. Налы вӧлі мый казьтывлыны кольӧм олӧмсьыс.

А кык кор весиг зарни паськӧмӧн пасьтасьӧм бӧрын эз дугдывны вензьыны ӧта-мӧд коласаныс. И ӧні му вылӧ усигӧн нин мыжалісны ёрта-ёртнысӧ сыысь, мый сідзи и эз удайтчыв аддзыны вензьӧм-пинясьӧм сайын олӧмыслысь мичлунсӧ, мый сідзи олӧмыс тӧдлытӧг и прӧйдитіс на дінті. Кыкнаныс чайтісны правӧн сӧмын асьсӧ да мыжаӧн сӧмын ёртсӧ. И эз кужны гӧгӧрвоны кык кор, мый асланыс тӧлктӧм олӧмысь мыжаӧсь сӧмын асьныс.


Гижысь: 
Гижӧд
Кык кор
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1