КОДІ МЫЖА?


Олісны-вылісны чипана-петука.

Коркӧ мунісны найӧ вӧрӧ сус коль сёйны.

Петук кайис пу вылӧ сус коль гылӧдны.

Нетшкӧ да шыблалӧ му вылӧ. Чипан ӧктӧ, чукӧртӧ. Кыдзкӧ ӧтчыд шыбитӧмӧн веськаліс чипанлы синмас. Чипан бӧрдігтырйи мӧдӧдчис гортас. Паныдасис кӧч да юалӧ:

— Мыйысь нӧ бӧрдан, чилюкӧй?

— Менсьым петук синмӧс перйис.

— Петукӧй, петукӧй, мыйла нӧ чилюкыдлысь синсӧ перйин?

— Менӧ ув лайкнитӧдіс, да тайкӧ ачым уся.

— Увйӧй, увйӧй, мыйла нӧ лайкнитчин?

— Менӧ кӧзаяс йирисны да сійӧн.

— Кӧзаяс, кӧзаяс, мыйла нӧ ті увсӧ йиринныд?

— Миянӧс омӧля видзысьяс видзӧдӧны!

— Видзысьяс, мыйла омӧля видзанныд кӧзаяссӧ?

— Миянӧс кӧзяйка шаньгаӧн оз верд.

— Кӧзяйка, кӧзяйка, мыйла кӧза видзысьястӧ шаньганад он верд?

— Шаньга лятісӧ менсьым порсь кисьтіс.

— Порсьӧй, порсьӧй, мыйла шаньга лятісӧ кисьтін?

— Менсьым пиӧс кӧин сёйис да.

— Кӧинӧй, кӧинӧй, мыйла нӧ порсьыслысь писӧ сёйин?

— Менам кынӧмӧй сюмаліс да. Меным сідзи нин чужӧмсянь шуӧма кынӧмӧс вердны.

Дугдіс бӧрдӧмысь чипан.

Чипан синпӧвнас петуккӧд бӧр важ моз овмӧдчисны, зэв бура да лӧсьыда овны кутісны.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1