ИЛЬИЧЛӦН БИ


Бур юӧрыд бордъя лэбач кодь: ӧдйӧ лэбзьӧ. Паськаліс татшӧм юӧрыс и Собӧд сиктӧ, коді сулалӧ карсянь вель ылын, Эжвасянь зэв матын.

«Чож ю дорӧ выль мельнича стрӧитӧны. Сійӧ не сӧмын нянь кутас изны, но и сетас матігӧгӧрса сиктъясӧ югыд би», сёрнитісны быд керкаын. Сэсся гожӧмнас воисны сиктӧ монтёръяс, томысь-томӧсь, ёнысь-ёнӧсь. Найӧ чарла кодь кӧрт крукӧн, кодӧс кӧрталӧмаӧсь кокас, ур моз пелька кайлісны столбъяс вылӧ, нюжӧдлісны сэтчӧ провод, гартлісны найӧс еджыд чашкаяс гӧгӧр. Аръявылас проводъяс пыртісны и керкаясӧ.

Яша Канов да Костя Симпелев вӧтлысисны монтёръяс бӧрся, быдӧнлысь юасисны:

— Кор нӧ электричествотӧ сетад?

— Ставыс ас кадӧ лоӧ. Тырмас тіянлы куткырвидзны пеша дорын.

Кӧсйисны лӧсьӧдны югыд би и Яша баблы, коді оліс важ керкаын ӧтнас, но нинӧм вылӧ сійӧ эз лэдз, заводитіс шенасьны, ёрны ставсӧ.

— Оз ков меным антихристыдлӧн биыс. Овсяс и тіян лектричествотӧг, этша нин коли вӧльнӧй свет вылас овны-вывны. Мунӧй, эн пежалӧй керкасӧ.

— Но и но... Аслыд жӧ югыдджык лоӧ. Ачыс пӧ кутас ӧзйыны, сартас ни карасин оз ков, — дивитіс бабсӧ Яша.

Монтёръяс помалісны ассьыныс уджъяссӧ да бӧр мунісны карӧ. Кӧть и ӧні унджык керкаясын ӧшалісны аслыссяма кузьмӧс лампочкаяс, но югыд бисӧ пыр на эз сетны. Сиктса олысьяс важ моз быд рыт ӧзтывлісны карасин лампаяс, а кӧнсюрӧ и юкавлісны кос сартас да синъяс доймытӧдзыс пукавлісны пешаяс дорын.

Яшалӧн важӧн петӧ лӧгыс тайӧ ёмалӧн кодь ёсь пиньяса пеша вылас. Позис кӧ, пачас шыбитіс сійӧс. Мамыс быд лун тшӧктӧ сійӧс юкавны сартасъяс, воас рытыс да колӧ видзӧдны пеша бӧрся, мед ломтысяс сійӧ. Урокъястӧ некӧні велӧдны, курыд тшыныс вель дыр бӧрдӧдас. Мукӧд дырйи зэв окота петавны иславны либӧ ворсыштны, но петан ӧмӧй кытчӧкӧ, кор би колӧ видзны.

Детина зэв частӧ видзӧдлывлӧ пӧтӧлӧк дорын ӧшалысь лампочка вылӧ да кевмысьӧ: «Но ӧзйы нин, ӧзйы, жалит кӧть миянӧс».

Кыдзкӧ ӧтчыд, урокъяс помасьӧм бӧрын, учительнича Пелагея Александровна юӧртіс:

— Челядь, аски пасьтасьӧй шоныдджыка, мунам Чож ю дорӧ. Сэні кутасны лэдзны выль мельнича. Видзӧдлам, кыдзи ӧзъяс электричество.

Классын здукӧн лои гажа да зыка. Велӧдчысьяс радлісны, кутлісны ӧта-мӧднысӧ. Сӧмын беринӧсь чужӧма Тася, коді тушанас медся ичӧт, эз вӧв варов.

— Кузь вӧлӧк ӧд ковмас мунны. Кӧинъяс кӧ уськӧдчасны, шыасис сійӧ дыр мысти, а ачыс некод вылӧ оз видзӧдлы.

— Эн пов, ми тэнӧ сумкаӧ дзебам.

Сералісны, дӧзмӧдісны кӧч кодь полысь нывкаӧс.

Мӧд луннас Чож ю дорӧ мӧдӧдчисны водз. Быдӧн пасьтасьӧмаӧсь шоныда, уналӧн кианыс вӧлӧга тубрасъяс, зонпоснияс дӧра сумкааӧсь. Сӧмын Тася ӧтнас эз лок, гашкӧ, збыльысь кӧинъясысь повзис. Асылыс буретш лӧнь да гажа. Енэжсянь гылалӧны кокньыдик лым чиръяс. Пуяс сулалӧны ӧта-мӧд бердас топӧдчӧмӧн, гыӧртӧмаӧсь, кокъясныс, кӧнкӧ, кынмӧны.

Ӧтчукӧрнад ӧдйӧ кольӧ кадыс. Дуригад да гажӧдчигад дженьыдӧн кажитчис туй помыс. Чужӧмъяс быдӧнлӧн банйисны, кодкӧ быттьӧ найӧс пув ваӧн мавтіс. А кор тыдовтчис йи улӧ дзебсьӧм векньыдик ю, лои ещӧ на гажаджык.

— Энӧ мудзӧй? — юаліс Пелагея Александровна.

— Эгӧ, эгӧ...

Ю бокын тыдаліс выль керка. Улыс судтасӧ тэчӧма кирпичысь, вылыс радъяссӧ — пуысь. Челядь панласигтырйи уськӧдчисны стрӧйбалань. Мельнича гӧгӧр тырыс нин йӧз. Кодсюрӧ локталӧмаӧсь вӧвъясӧн. Тані вӧліны и Собӧд сиктса олысьяс.

Дыр ковмис виччысьны би сетӧмсӧ. Челядь вель унаысь нин матыстчылісны учительнича дорас, юасисны, виччысисны.

— Дыр на оз ӧзйы биыс?

— Карысь виччысьӧны гӧсьтъясӧс.

Костя мӧдысь нин вашнитіс аслас друглы:

— Иславны лэччылам ю вылас, йиыс зеркалӧ кодь шыльыд да югыд.

— Ланьт, прӧзевайтан би сетӧмсӧ.

Но шыльыд йи ёнджыка и ёнджыка корис ас дінас. Мыйкӧ дыра мысти Яша да Костя ислалісны нин сэні, кӧть коньки ни дадь абу, а лӧсьыд: йӧткыштчан кокнад, ылӧдз шливкнитан.

Грымӧбтіс музыка шы. Детинаяс здукӧн эновтісны юсӧ. Мельничаӧ пыран пос вылын сулаліс ӧчкиа нывбаба да мыйкӧ висьталіс чукӧртчӧм йӧзлы, сэсся ӧвтыштіс кинас ӧшинь дорын сулалысь мортлы. И сійӧ жӧ здукас матігӧгӧрса столбъяс вылын югнитісны ӧтпырйӧ югыд лампочкаяс. Ставӧн радлісны, кутлісны ӧта-мӧдсӧ, вывлань качлісны шапкаяс, кушенчаяс.

Ыджыд тошка тӧдтӧм дядьӧ босьтіс Яшаӧс моздорас, качӧдліс вывлань, сэсся пуксьӧдіс пельпом вылас да гораа шуис:

— Видзӧд, пиук, гӧгӧр да эн вунӧд тайӧ лунсӧ. Тайӧ Ленинлӧн думъясыс татчӧ воисны.

А музыка ворсіс и ворсіс. Сылӧн мыла шыясыс ылӧдз исковтісны шыльыд ю кузя, стенӧн сулалысь пармалы паныд, сэсся вӧлисти вошліны.

Кӧть и ывлаыс заводитіс нин рӧмдыны, но югыд биясыс вӧтлісны пемыд рӧмсӧ.

— Пелагея Александровна, пытшкас вӧзйысьлам, видзӧдлам, кыдзи ӧзйӧ биыс, — учительнича гӧгӧр бергаліс Костя.

— Мӧдысь волам, сэки ставсӧ видзӧдлам. Талун сёр нин.

— Видзӧдлам, видзӧдлам! — эз сетчыны велӧдчысьяс.

Ковмис сӧгласитчыны. Мельнича пытшкын шоныд да югыд. Тыдалісны кутшӧмкӧ машинаяс.

— Ӧтнад и вермин ӧзтыны та мында бисӧ? — збоймӧдчис да юаліс Яша дженьыдик пальтоа мужичӧйлысь.

— Ме ӧд ён, — уссӧ малыштіг серӧктіс дядьӧ и висьталіс, кутшӧм ногӧн мельнича кутас изны нянь да сетны би. Челядь кывзісны шыч ни рач. Дыр на, колӧкӧ, олісны сэні, но уска дядьӧ юӧртіс: — Он удитӧй воны гортаныд, кыдзи и тіянлысь сиктнытӧ югдӧдам.

— Он пӧръяв? — тайӧ Яша юаліс.

— Ог и думайт.

Та бӧрын челядьӧс быттьӧ малязіяс чушкисны. Ставӧн уськӧдчисны ывлаӧ. Ӧні найӧс нинӧм нин эз вермы кутны. Бордъяс кӧ вӧліны, лэбзисны чужан сиктӧдзыс.

Ещӧ на дженьыдджыкӧн кажитчис туйыс бӧрсӧ локтігӧн. Детинаяс водзвылынӧсь, нывкаяс асланыс радейтана учительнича дорын. Ставныс тэрмасьӧны. Быдӧнлы окота ӧдйӧджык воӧдчыны сиктӧ. А енэжын ворсӧдчис кельдӧдӧм тӧлысь, быттьӧ гӧгӧрвоис челядьлысь помтӧм радлунсӧ, югдӧдіс налы мунан туйсӧ. Со и мыччысис джуджыд кыр. Тасянь Собӧдӧдз зэв нин матын.

Детинкаяс скачӧн мӧдӧдчисны кыр ньылыд. Вердаса чаньяс моз панласьӧны ӧта-мӧдныскӧд, мудзӧм ни лов тырӧм оз тӧдны. Пырисны нин сиктӧ. Уна лыда ӧшиньяссянь на вылӧ дзоргисны-видзӧдісны югыд бияс. Яшалы кажитчӧ, мый сійӧ котӧртӧ оз аслас сикт кузя, а кутшӧмкӧ гажа карӧд. Сувтыштліс бабыс керка весьтӧ, сэні важ моз пемыд да гажтӧм. «Вот мывкыдтӧмыд, татшӧмторйысь ӧткажитчис», — колис ассьыс видчан кывъяссӧ татчӧ, а ачыс водзӧ пышйыштіс.

— Яшӧ, видзӧдлы миян ӧшиньясӧ, — кӧч моз йӧктіс другыс да шенасис пӧсялӧм кияснас.

— А миян керкаын тіянысь на югыдджык!

— И миян!

Сэсся детинаяс быдӧн уськӧдчисны асланыс керкаясӧ, вунӧдісны весиг виччысьны учительничаӧс да нывкаясӧс.

Яша восьтіс ӧдзӧссӧ и шай-паймуні:

Керкаын сэтшӧм югыд, быттьӧ лунся шонді пырӧма. Детина читкыраліс синъяссӧ да радліс:

— Ок, лӧсьыд.

— Лӧсьыд, Яшукӧй, лӧсьыд, — паныд уськӧдчис мамыс. — Вӧтын моз ставыс.

Ӧні Яшалы керка пытшкӧсыс кажитчис ыджыдджык, сӧстӧмджык. Да и мамыс сылӧн дзик мӧд пӧлӧс: томджык, мичаджык.

— Ме и пешатӧ нин идралі, — ошйысис мамыс, а ачыс оз-оз да выльысь видзӧдлас пӧтӧлӧкын ӧшалысь лампочка вылӧ. Сэсся матыстчис пиыс дорӧ, шоныд кинас унаысь малыштіс юрӧдыс.


Гижӧд
Ильичлӧн би
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1