ЗАСТОЛЬНӦЙ СЬЫЛАНКЫВ
Мед дзирдалас, ёртъяс, Пӧсь шонділӧн бан! Мед шпоргасны бордъяс Збой гажысла тан! Быд киын бокалӧн Рыт колльӧдам талун, А тан миян медводдза тост: Мед олас сӧветскӧй народ! Свободалӧн пиян, Ми дорйим став мир. И армия миян Вын-эбӧсӧн тыр. Боецъяслы чолӧм! Страналы бур олӧм! Мед йитчас наукакӧд труд, Мед пыр миян дзирдалас шуд! Бокалъясным тырӧсь... Кыдз ӧні он сьыв! Зэв миянын зільӧсь Быд ичмонь, быд ныв. Мед оласны аньяс, — Мич новлысьяс, шаньяс! Ӧд муса бур аньыд кӧ эм, Зэв долыда колльӧдсьӧ нэм. Бокалӧ бокалӧн Тан тоньӧбтам ми, Мед ыпъялӧ талун Быд сьӧлӧмын би! Заздравнӧйӧс юам, Мед гаж миян пуӧ, Мед быдӧнлысь пузьӧдӧ вир Пӧсь дружбаӧн котыртӧм пир! 1946 во.
Гижӧд
Застольнӧй сьыланкыв

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1