ДЫШЧИК РУШКУ


Олісны-вылісны крестьянин гозъя. Налӧн вӧлі пи. Нимыс сылӧн вӧлі Дышчык Рушку. Батьыс муніс песла, мам пуксис печкыны. Сылӧн уси гӧбӧчас чӧрс.

— Мун, пиӧ, пырав чӧрсла.

Чӧрсла пырис и шуӧ Дышчик Рушку:

— Чӧрс ньылышті, пета да тэнӧ ньылышта.

Петас да печкан ньылыштас, эсся мамсӧ. Петас ывлаӧ. Пес доддя паныд лоӧ.

— Чӧрс ньылышті, мамӧс ньылышті, тэнӧ на ньылышта.

Песнас и додьнас ньылыштіс. Мунӧ водзӧ. Турун доддякӧд паныд лоас.

— Чӧрс ньылышті, печкан ньылышті, мамӧс ньылышті, пес доддя ньылышті, тэнӧ на ньылышта.

И сійӧс ньылыштас.

Водзӧ мунӧ. Свадьба паныд лои.

— Чӧрс ньылышті, печкан, мамӧс, пес додь, турун додь и тіянӧс на ньылышта, — и найӧс ньылыштас. Водзӧ мунас. Ныв паныд лоӧ — вала лэччӧ.

— Чӧрс ньылышті... тэнӧ на ньылышта.

Ныв шуӧ:

— Менӧ эн ньылышт, лок миянӧ мунам да, мамӧ блин пӧжалас да, сійӧс сёй.

— Мунам.

Ныв шуӧ:

— Тэ паччӧрӧ кай да шойччышт, а ми блин тэныд пӧжалам.

Паччӧрӧ кайис Дышчик Рушку да и унмовсис. А эня-ныла пач ломтісны, рач донӧдісны да донӧдісны, Дышчик Рушкулы кынӧм вылас ляс пуктісны. Дышчик Рушкулӧн рушку потіс. Сэсся чӧрс уйкнитіс, печкан, сэсся ставныс петісны. Быдӧн нывлы пасибӧ висьталісны.


Гижӧд
Дышчик Рушку
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1