ВАЖЫС УСЬКӦДЧЫВЛӦ ВӦТӦН


Пыр тшӧкыдджыка уськӧдчывлӧ вӧтӧн оз талунъяыс, а важыс, уна во сайсяыс, вунны нин кутӧмаыс. Сэки асывводзнас чеччӧм бӧрын юковтлӧ сьӧлӧмыд: збыльысь ӧмӧй ставыс тайӧ коркӧ вӧлі мекӧд. Вӧлі уна во сайын сійӧ важ, потласьӧм да тшынасьӧм керъяса, джынвыйӧ муӧ вӧйӧм горъя пывсяныс, кӧні бать на корӧсявліс менӧ, бӧрдысь кагаӧс. Либӧ нӧ орччӧн пукавлі да вензьывлі, пинясьлі да бурасьлі сійӧ войтырыскӧд, кодъяс уна дас во нин абуӧсь орччӧнӧсь.

Мыйла нӧ вӧтӧн гежӧдджыка уськӧдчывлӧ талунъяыс? Гашкӧ нӧ, менам важ пӧль-пӧчьяс, кодъяслӧн гуясыс нин оз тӧдчыны шойна вылын, тшӧкыдджыка тшӧктӧны казьтыштлыны ас йывсьыныс и асывводзын чеччӧм мысти, и юиг-сёйигӧн, мед эг вунӧд найӧс, налысь шусьӧгъяссӧ, бур сӧветъяссӧ, налысь сӧстӧм олан сямсӧ. Гашкӧ нӧ, менам пессьысь сьӧлӧмӧй зільӧ аддзыны-корсьны талунъя вылас воча кывсӧ важас бергӧдчӧмӧн. Гашкӧ нӧ, гажтӧмтчӧ менам лолӧй пӧль-пӧчлӧн олӧмсьыс.

Збыльысь, тыдалӧ, сідзи и эм. Унаысь нин вӧтӧ уськӧдчывліс асылӧ видзӧдысь ичӧтик ӧшиня миян важ пывсянным. Быттьӧ шонъянӧй батьӧӧй, тайӧ олӧмсьыс водз мунӧм вокӧй, мукӧд матыссаясӧй ӧтлаын пывсьӧны-корӧсясьӧны.

А со и миян важ ыджыд керканым, код пыдди сэсся батьным выльӧс кыпӧдіс. Но мыйлакӧ бара жӧ оз выльыс уськӧдчыв вӧтӧ, а буретш важыс, уна ӧшиньяса керкаыс. Со быттьӧ керка пытшкӧссӧ, джодж и пӧтӧлӧк, нывбабаяс мыськӧны дзимбыра гӧликъясӧн. Ньылӧдӧмаӧсь. Мый йылысь кӧ, пӧтӧлӧк да джодж плакаяссӧ яра ниртігмоз, гажаа варовитӧны ас костаныс. Кутшӧм гораа сэсся кылӧ йӧлаыс сӧстӧм да тыртӧм на керка пытшкӧсын. Быттьӧ кодкӧ чуксасьӧ тэныд воча.

А со нин тайӧ керкаас чукӧртчӧмаӧсь дыр волытӧм гӧсьтъяс. И Слудаысь, и Часысь, и Отйысь. Бать кисьталӧ вина кока румкаӧ. гӧсьтъяс тэрмасьтӧг, негораа варовитӧны ас костаныс. Ӧд мый дыра эз ло аддзысьлӧма.

Со Эжва берегын ме. Сӧмын абу талунъя берегас, коді важӧн нин тырӧма баддьӧн. А сійӧас, челядьдырся вадор берегас, кор ёна сӧстӧм на вӧлі ваыс да лыаыс тыдаліс ылӧдз-ылӧдз. Кӧсъя вуджны мӧдар берегас. Но некутшӧм пыжа оз тыдав. Горза, но некод оз сет меным воча кыв. Друг аддза, быттьӧ тӧв паныд кайӧ ыджыд сьӧдлӧз кымӧр да ылысянь чардалӧ-гымалӧ. Сэки быттьӧ зэрсьыс да гымсьыс повзьӧмӧн бергӧдча гортлань.

Со важ мир туй кузя муна Пальӧ, чожиньӧ ордӧ, гӧститны. Важ туйыс ӧд эз вӧв ӧнія кодь веськыд. Ёна чукляліс. Видзӧда да, ӧти чукыль сайсянь вӧла-доддя вӧтӧдӧ. Кодъяс нӧ сэнӧсь, абу-ӧ лёк йӧз? Котӧрта ӧдйӧджык. И сэки садьма.

Кымынысь юавлі ассьым тайӧ вӧтъяс йывсьыс. Гашкӧ, сійӧн тшӧкыдджыка вӧтасьлывла важсӧ, мый век жӧ мыйӧнкӧ зэв дона сійӧ меным. Мый кӧть эн шу, кутшӧм кӧть олӧмыс эз вӧв сэки, но век жӧ менам челядьдырся воясӧй бур бать-мам дорын вӧліны медся шудаӧсь. И ньӧти ог каитчы тайӧс шуӧмысь. Гашкӧ, и сійӧн тшӧтш куті вӧтасьлыны важсясӧ, мый янӧдӧны менӧ важ пӧль-пӧчьяслӧн ловъясыс бӧръя кадӧ гортӧ дыр волытӧмысь.


Гижысь: 
Гижӧд
Важыс уськӧдчывлӧ вӧтӧн
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1