АРПИЯН ДА БӦБ СЫН


Коркӧ-некоркӧ тувсов ытваыс ямны кутіс да арпиян веськӧдчисны видзьяс вылысь юлӧн ляпкыд лыа береглань, кӧні ваыс пыр шоныд да визулыс век нин кутшӧмкӧ нуръясянтор налы кылӧдӧ. Арпиянкӧд жӧ стадитчис верстьӧ нин сын. Пастук пыдди сійӧ лои арпияныдлы. А мый? Наысь ёна ыджыдджык да, гашкӧ, и тӧлкаджык. Век тай со велӧдӧ-а. Тайӧс пӧ вӧчӧй да этайӧс энӧ вӧчӧй. И кывзысьӧны сылысь арпияныд. Асьныс ӧд нэриникӧсь да тӧлктӧмӧсь на.

Ӧтчыд и шуӧ сыныд: вай пӧ бурджыкин да пӧтӧсаджыкин ветламӧй корсьны. Мӧдӧдчисны ставӧн сын бӧрся. Пыртӧдіс сійӧ арпиянӧс векньыдик вис пыр ичӧтик тыӧ, кӧні збыльысь тырыс вӧлі сёян-юаныс. Кодкӧ эськӧ арпиян пиысь кыпӧдліс жӧ гӧлӧссӧ: «А гожӧмнас нӧ кӧ дзикӧдз косьмас тыыс, да миянӧс катша-рака кокаласны?»

Сыныд сӧмын серӧктыштіс та вылӧ. Мый пӧ ті лоинныд? Эта ыджда ты оз жӧ пӧ косьмы. И ставӧн ланьтісны. Эскисны сыныдлы.

Но мыйӧн воисны жар лунъяс, ичӧтик тыысь ваыс зэв ӧдйӧ кутіс пактавны. Арпиянлы воштысьны некытчӧ. Быдлаын ляпкыд. Быдлаысь найӧс суӧдӧны горш катша-рака. А арпиян сӧмын чепсасьӧны ты ӧтар берегсяньыс мӧдарӧдзыс. Сэки и гӧгӧрвоисны унаӧн, мый абу весьшӧрӧ кодкӧ на пиысь майшасьлӧма аслас олӧм вӧсна. А сыныд пырӧма ваын быдмысь сук зӧридз пӧвстӧ да сэні дзебсясьӧ катша-ракаысь. И оз быттьӧ кыв арпиянлысь норасьӧмсӧ.

Но сэсся ыджыд зэръяс бӧрын юас ваыс бӧр кыптіс да пырис вискӧдыс косьмыны нин заводитӧм тыӧ. Арпиян Енсӧ аттьӧалігмоз ӧдйӧджык петісны вискӧдыс юӧ да сёрнитчисны ас костаныс, мый сэсся оз нин кутны кывзыны бӧб сынӧс. Сӧмын тай шогсисны сыысь, мый этшаӧн нин найӧ колисны.

А арнас кузя зэрӧм бӧрын юыс бара ойдіс да сэсся регыд кутіс кынмавны. Сэки матыстчис арпиян дорӧ коркӧя сыныд да и шуӧ: «Вайӧ пырам тӧвйыны эсійӧ тыад. Сэні ӧні джуджыд, да и сёяныд тырыс». Но арпиян тайӧ пӧрйӧ верстьӧджыкӧсь нин вӧліны да эз кывзыны сыныдлысь. Ас юрӧн пӧ нин кутам овны. А тэ пӧ бара кӧсъян ылӧдлыны миянӧс. Кулам пӧ ӧд сэні кузь тӧвбыднад.

Но сэки тай сыныд кыдзи горӧдіс: «Коді тані ыджыдджыкыс да меысь тӧлкаджыкыс!?» Некод тайӧ горӧдӧм вылас кыв эз лысьт воча шуны. Кӧть и збоймыштісны арпияныд, но велалӧмаӧсь нин вӧлі горӧдӧмъяс шы улӧ чӧла да рама овны. Сідзи бара ставӧн и мӧдӧдчисны сын бӧрся векньыдик вискӧд коркӧя тыӧ. А сэсся воис кузь да кӧдзыд тӧв. Лӧсьыд эськӧ вӧлі медводдзаысьсӧ арпиянлы ичӧтик тыад. Но тулысланьыс пыр ёнджыка кутіс личкыны кыз йиыс на вылӧ. Эз кут тырмыны арпиянлы сынӧдыс. Сідзи сэсся и пӧдісны арпиян асланыс бӧб сынкӧд тайӧ ичӧтик тыас. Сы вӧсна, мый кывзысисны сылысь.


Гижысь: 
Гижӧд
Арпиян да бӧб сын
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1