«ВОДЗДЖЫК ТАЙ САДЬМЫСЬӦМА»


Оліс лунтыр Якӧ сёйтӧг нянь абутӧмла да тшыг кынӧмӧн и узьны водіс.

Узьӧ сійӧ да вӧтасьӧ: сулалӧ сы водзын еджыд керка, а ӧдзӧс вылас гырысь шыпасъясӧн гижӧма: «Тані талун гӧльясӧс вердӧны дон босьттӧг. Быдӧн, коді гӧль, вермас пырны да сёйны».

— Тайӧ меным гижӧма. Меысь гӧль мортыд оз нин тӧр, — нюмъяліс Якӧ да котӧрӧн пырис керкаас.

— Лок, муса вок, лок, — шуис сылы паныд паськыд тоша дядьӧ. — Талун гӧльяслы праздник. Быдторйыс налы лӧсьӧдӧма: яя шыдыд и, проса рокыд и, кисельыд и, чӧскыд лязйыд и. Пуксьы да паняв, мыйта тӧрас. «Но, мокасьтӧ, — думыштіс Якӧ. — Нелямын квайт арӧсӧдз ме олі, а гӧльяслысь праздниксӧ эг на аддзыв. Пыр на озыръяс празднуйтлісны, а ми сӧмын бокысянь видзӧдім найӧ праздникъяс вылӧ».

— Пуксьы, пуксьы, — бара шуис паськыд тошка дядьӧ. — Паняв мыйта лолыдлы колӧ.

Сатшкысис пызан сайӧ Якӧ, а пызан вылас збыль быдторйыс эм. Пызан гӧгӧр пукалӧны гӧль йӧз да панялӧны — коді шыд, коді рок, коді кисель, коді ляз. Быдӧнлы, майбыр, тырмӧ сёянторйыд.

Видзӧдліс Якӧ, а паньыс сылы буретш абу. Висьталіс та йылысь паськыд тошка дядьӧлы, а паськыд тоша дядьӧ вочавидзис:

— Татчӧ, муса вок, колӧ ас паньӧн локны. Паньясыд миян абу лӧсьӧдӧма.

— Мыйӧн нӧ эськӧ ме паняся?

— Ветлы гортад да вай паньтӧ. Сійӧн и панясян.

Котӧртіс Якӧ гортӧ паньла. Куим верст лои сылы рӧдтыны ас кок вылын. Бӧрйис медыджыд паньсӧ да бӧр кутіс тӧвзьыны. Воис гӧльясӧс верданінӧ да шнёпкысис пызан сайӧ.

— Но, заводитім и ми сёйны! — долыдпырысь горӧдіс Якӧ да гумовтіс ыджыд паньнас тасьтісьыс чӧскыд яя шыдсӧ.

— Паняв, муса вок, паняв, — ышӧдіс сійӧс паськыд тоша дядьӧ. — Тіянлы, гӧльяслы, талун праздник!

Кӧсйис Якӧ ньылыштны пӧсь яя шыдсӧ, паньыс вом дорас нин вӧлі, да сы шӧрӧ швачсидзӧ садьмис...

— Со, колӧкӧ, тэныд и праздник! — ышловзис Якӧ да чорыда ёрччыштіс. — Некӧн жӧ нин абу шудыд гӧль мортыдлы. Рушку дундытӧдз эськӧ ме верми сэні сёйны, да водзджык тай садьмысьӧма, морыд!


Гижӧд
«Водзджык тай садьмысьӧма»
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1