* * *
πολιοὶ μὲν ἡμὶν ἤδη κρόταφοι κάρη τε λευκόν, χαρίεσσα δ' οὐκέτ' ἥβη πάρα, γηραλέοι δ' ὀδόντες, γλυκεροῦ δ' οὐκέτι πολλὸς βιότου χρόνος λέλειπται· διὰ ταῦτ' ἀνασταλύζω θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς· Ἀίδεω γάρ ἐστι δεινὸς μυχός, ἀργαλῆ δ' ἐς αὐτὸν κάτοδος· καὶ γὰρ ἑτοῖμον καταβάντι μὴ ἀναβῆναι.
Гижысь: 
Гижӧд
πολιοὶ μὲν ἡμὶν ἤδη...
Жанр: 
Комиӧн
LVI ода Анакреонлӧн

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1